”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Стручна пракса из геодетских мрежа

Стручна пракса из геодетских мрежа

Практична настава: Проф. Синиша Т. Делчев

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: Положени колоквијуми из предмета Геодетске мреже

Циљ предмета

Практичним радом обучити студенте за самосталан рад у различитим врстама геодетских мрежа са различитим геодетским инструментима.

Исход предмета

Студенти су оспособљени да могу самостално изводити геодетска мерења у различитим геодетским мрежама. На основу самостално извршених мерења студенти формирају елаборат.

Садржај предмета

Теоријска настава

Нема. (Теоријске основе се слушају у предметима Геодетска метрологија, Технике геодетских мерења, Теоријска геодезија и Геодетске мреже).

Практична настава: Вежбе.

  • Мерење хоризонталних углова, праваца.
  • Мерење дужина.
  • Мерење зенитских одстојања.
  • Мерење висинских разлика.
  • Мерење применом ГПС технологије.
  • Астрономска одређивања.
  • Мерења убрзања земљине силе теже.

Литература

  1. С. Делчев: Геодетска метрологија, Академска мисао, Београд, 2016.
  2. Vaniček P. & Krakiwsky E.: Геодезија – концепти, Савез геодета Србије, 2005.

Методе извођења наставе

Практичан рад студената на терену уз помоћ наставника.

Број часова активне наставе

Други облици наставе: 4

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
Практична настава
70
Колоквијуми
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
30
Scroll to Top