”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Страни језик – Енглески језик 2

Страни језик – Енглески језик 2

Предавања и вежбе: Проф. Сања М. Кример-Габоровић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

Циљ предмета

  • учвршћивање мотивације за перманентно учење енглеског језика с посебним нагласком на усвајању стручног, грађевинског вокабулара и језичких структура
  • систематско развијање писане и усмене (говорне) комуникацијске компетенције на теме из грађевинскеструке, кроз неговање свих језичких вештина (читање, слушање, писање и говор)
  • развијање технике самосталног учења, те оспособљавање за даље образовање и самообразовање коришћењем речника и стручне литературе на енглеском језику

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Effects of the Forces of Nature on Man-Made Structures. Revision.
2. недеља
The North Sea Protection: The Zuiderzee Works.
3. недеља
Building Hong Kong’s Airport I.
4. недеља
Building Hong Kong’s Airport II.
5. недеља
Boston’s Big Dig.
6. недеља
The Itaipu Dam (Brazil).
7. недеља
The Petronas Towers (Kuala Lumpur, Malaysia).
8. недеља
Колоквијум.
9. недеља
The Panama Canal: A Brief History.
10. недеља
Expanding the Panama Canal to Increase Its Shipping Capacity.
11. недеља
The Collapse of Twin Towers: Causes and Effects.
12. недеља
Fahrenheit 9/11: Was It All a Conspiracy?
13. недеља
The Longest Bridges In the World.
14. недеља
Engineers’ Dream for the Future: The Shimizu MegaCity Pyramid (Tokyo Bay, Japan).
15. недеља
Колоквијум.

Практична настава

1. недеља
Полиноми
2. недеља
Полиноми
3. недеља
Полиноми
4. недеља
Рационалне функције
5. недеља
Детерминанте
6. недеља
Матрице
7. недеља
Системи линеарних једначина
8. недеља
Примена матрица
9. недеља
Векторска алгебра
10. недеља
Аналитичка геометрија у простору
11. недеља
Линеарно програмирање
12. недеља
Бројни низови
13. недеља
Бројни низови
14. недеља
Векторски простори
15. недеља
Векторски простори

Литература

  1. Cumming, J. (1996). Architecture and Building Construction. Longman. Harlow.
  2. Dudley, E. T., Smart, T. & Wall, J. (1989). Engineering. Longman.
  3. Хорватовић, М., Вулетић, M. (1991). English for Civil Engineers. Научна књига. Београд.
  4. Jackson, D. (1960). The Wonderful World of Engineering. Garden City Books. Garden City. New York.
  5. Killer, W. K. (2001). Építőipari képes szótár. TERC Kft. Budapest.
  6. Вукићевић, Б. (1998). Грађевински речнк: енглескосрпски,српскоенглески. Грмеч. Београд.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2
Практична настава: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
10
Практична настава
0
Колоквијуми, семинарски радови, задаци
40
Завршни испит
Поена
Писмени испит
40
Усмени испит
10
Scroll to Top