”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Страни језик – Енглески језик 1

Страни језик – Енглески језик 1

Предавања и вежбе: Проф. Сања М. Кример-Габоровић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

 • буђење мотивације за перманентно учење енглеског језика с посебним нагласком на усвајању
  стручног, грађевинског вокабулара и језичких структура
 • систематско развијање писане и усмене (говорне) комуникацијске компетенције на теме из
  грађевинске струке кроз неговање свих језичких вештина (читање, слушање, писање и говор)
 • развијање технике самосталног учења, те оспособљавање за даље образовање и самообразовање
  коришћењем речника и стручне литературе на енглеском језику

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Seven Wonders of the World: Lists of Ancient and Modern Marvels of Engineering.
2. недеља
Civil Engineering is the Profession of Designing and Executing Structural Works.
3. недеља
Properties, Shapes and Bodies. A Typology of Constructive Materials. Building in Different Climate Zones.
4. недеља
Building Against the Forces of Nature.
5. недеља
Effects of Volcanos, Earthquakes, Tsunamis & High Winds on Man-Made Structures.
6. недеља
Deadly Earthquakes: Developing Earthquake-Proof Systems.
7. недеља
How Liquefaction Works? The Construction of the Palm Island in the United Arab Emirates.
8. недеља
Колоквијум.
9. недеља
Global Warming and a Runaway World?
10. недеља
Environmentalism and Energy-Saving Technologies: Renewable Energy Supplies.
11. недеља
Taking Different Approach to a Problem: The Great Global Warming Swindle.
12. недеља
Oil Sands Mining in Canada I.
13. недеља
Oil Sands Mining in Canada II.
14. недеља
Engineers’ Dream for the Future: Atlantropa Plan to Dam the Mediterranean Sea.
15. недеља
Колоквијум.

Практична настава

1. недеља
Полиноми
2. недеља
Полиноми
3. недеља
Полиноми
4. недеља
Рационалне функције
5. недеља
Детерминанте
6. недеља
Матрице
7. недеља
Системи линеарних једначина
8. недеља
Примена матрица
9. недеља
Векторска алгебра
10. недеља
Аналитичка геометрија у простору
11. недеља
Линеарно програмирање
12. недеља
Бројни низови
13. недеља
Бројни низови
14. недеља
Векторски простори
15. недеља
Векторски простори

Литература

 1. Cumming, J. (1996). Architecture and Building Construction. Longman. Harlow.
 2. Dudley, E. T., Smart, T. & Wall, J. (1989). Engineering. Longman.
 3. Хорватовић, М., Вулетић, M. (1991). English for Civil Engineers. Научна књига. Београд.
 4. Jackson, D. (1960). The Wonderful World of Engineering. Garden City Books. Garden City. New York.
 5. Killer, W. K. (2001). Építőipari képes szótár. TERC Kft. Budapest.
 6. Вукићевић, Б. (1998). Грађевински речнк: енглескосрпски,српскоенглески. Грмеч. Београд.

Методе извођења наставе

Теоријска анализа градива и практична провера у лабораторију и на
терену.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
10
Практична настава
0
Колоквијуми
40
Завршни испит
Поена
Писмени испит
40
Усмени испит
10
Scroll to Top