”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Стохастичка хидрологија

Стохастичка хидрологија

Предавања и вежбе: Доц. Огњен Габрић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема.

Циљ предмета

Упознавање са основним приступима контроле и управљања водама у урбаним срединама.

Исход предмета

Оспособљавање студената за пројектовање, моделирање и мониторинг кишних вода са урбаних сливова.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Карактеристике хидролошких процеса.
2. недеља
Графичка представа хидролошких података: хистограми, “box-plot” дијаграми, Q-Q дијаграми.
3. недеља
Несигурност, интервали поверења.
4. недеља
Случајна променљива, једнодимензионалне и дводимензионалне расподеле.
5. недеља
Расподеле за прекидну (дискретну) случајну променљиву.
6. недеља
6Расподеле за континуалну случајну променљиву.
7. недеља
Емпиријске расподеле случајних променљивих.
8. недеља
Методе за оцену параметара.
9. недеља
Тестови сагласности емпиријских и теоријских расподела.
10. недеља
Анализа хомогености хидролошких серија.
11. недеља
Анализа случајности хидролошких низова.
12. недеља
Корелација и регресија – теоријске расподеле.
13. недеља
Корелација и регресија – емпиријске методе за корелацију и регресију.
14. недеља
Аутокорелација.
15. недеља
Предаја вежби – припрема за испит.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Емир Зеленхасић: Стохастичка хидрологија, Пан-Меркур Нови Сад, 1997
  2. Славољуб Јовановић:  Примена метода математичке статистике у хидрологији, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 1997
  3. Vujica Yevjevich: Probability and Statistics in Hydrology,  Water Resources Publications, LLC, 6th Printing 2010.

Методе извођења наставе

Предавање, вежбе, консултације.
(Током сместра ће се континуално задавати задаци са роком израде од једне до две недеље. Захтеваће се да се сваки задатак заврши у задатом року. Сваки задатак ће бити прегледан, оцењен и, по потреби, пропраћен коментарима и препорукама наставника.)
Практичне вежбе из SDI: инсталација софтвера, приступ базама података, вежбе прилагођене употреби просторних података, OGC (open data), WFS (web feature service), WMS (web map service).

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Рад током семестра – вежбе
30
Завршни испит
Поена
Писмени испит
70
Scroll to Top