”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Статика конструкција 2

Статика конструкција 2

Предавања и вежбе: Проф. Мартина Пурчар Војнић

Студијски програм: Конструкције и материјали
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Отпорност материјала 1 и 2, Статика конструкција 1

Циљ предмета

Стицање неопходних теоријских знања о прорачуну утицаја по Теорији 1 реда статички одређених и
неодређених линијских носача у анализи понашања инжењерских конструкција.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Уводне напомене. Основне претпоставке линеарне теорије (теорија I реда). Систем диференцијалних једначина теорије I реда.
2. недеља
Статички одређени и статички неодређени штапови. Прорачун сила у пресецима.
3. недеља
Метода сила – Услови равнотеже носача. Статички неодређене величине. Основни систем.
4. недеља
Метода сила – Условне једначине за статички неодређене величине пуних и решеткастих носача.
5. недеља
Метода сила – Прорачун померања
6. недеља
Симетрични носачи
7. недеља
Колоквијум 1
8. недеља
Утицајне линије за статички неодређене величине. Теорема о узајамности померања. Статичко кинематичка аналогија – 1 део предавања
9. недеља
Утицајне линије за статички неодређене величине. Теорема о узајамности померања. Статичко кинематичка аналогија – 2 део предавања
10. недеља
Утицајне линије за произвољне статичке величине и померања статички неодређених носача
11. недеља
Колоквијум 2
12. недеља
Приближна метода деформације – основне непознате.
13. недеља
Деформацијска неодређеност носача, формирање условних једначина – 1 део предавања.
14. недеља
Формирање условних једначина – 2 део предавања.
15. недеља
Колоквијум 3.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. М. Ђурић: Статика конструкција, Грађевинска књига, Београд, 1979.
  2. М. Ђурић, Д. Николић: Статика конструкција, утицај покретног оптерећења, Научна књига,
    Београд, 1990.
  3. М. Ђурић: Теорија оквирних конструкција, Грађевинска књига, Београд 1972.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 3
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
30
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30 (мин 15)
Усмени испит
30 (мин 15)
Scroll to Top