”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Стабилност конструкција

Стабилност конструкција

Предавања и вежбе: Проф. Мартина Пурчар Војнић

Студијски програм: Конструкције и материјали
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Статика конструкција 1

Циљ предмета

Упознавање са методама прорачуна утицаја у линијским конструкцијама по теорији II реда, као и прорачуна критичног оптерећења при коме долази до губитка стабилности конструкција.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Уводне напомене. Теорија великих деформација. Теорија другог реда. Линеаризована теорија II реда.
2. недеља
Теорија II реда Теорија другог реда правог штапа са константним попречним пресеком и константном аксијалном силом.
3. недеља
Методa почетних параметара.
4. недеља
Метода преносних матрица.
5. недеља
Интегро-диференцна метода.
6. недеља
Примена методе деформације на прорачун система штапова по теорији II реда – 1 део.
7. недеља
Примена методе деформације на прорачун система штапова по теорији II реда – 2 део.
8. недеља
Примена методе коначнихелемената на прорачун систем аштапова по теорији II реда.
9. недеља
Колоквијум 1
10. недеља
Стабилност конструкција Уводне напомене. Статичке методе у анализи стабилности конструкција.
11. недеља
Mетода почетних параметара. Метода преносних матрица.
12. недеља
Интегро-диференцна метода.
13. недеља
Примена методе деформације у анализи стабилности линијских носача.
14. недеља
Примена методе коначних елемената у анализи стабилности линијских носача.
15. недеља
Колоквијум 2

Практична настава

Аудиторне вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. М.Ђурић:Стабилност и динамика конструкција, Грађевинскифакултет, Београд,1977.
  2. М.Секуловић:Теорија линијских носача, Грађевинскакњига, Београд,2005.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, семинар, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 1

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
30
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30 (мин 15)
Усмени испит
30 (мин 15)

Напомена:

  • Стечени поени предиспитних обавеза (минимално 25 поена) важе за текућу и наредну годину.
  • Уколико студент освоји мање од 25 поена предиспитних обавеза поново уписује предмет.
Scroll to Top