”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Спрегнуте конструкције

Спрегнуте конструкције

Предавања и вежбе: Проф. Александар С. Ландовић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

Циљ предмета

Теоријске основе и неопходна знања из области димензионисња и извођења спрегнутих конструкција.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Увод. Основе за прорачун. Особине материјала.
2. недеља
Температурна дејства. Ширина садејства плоче.
3. недеља
Теорија савијања спрегнутог носача. Поједностављене претпоставке.
4. недеља
Краткотрајна оптерећења. Утицај температурне разлике.
5. недеља
Утицај скупљања и течења – апроксимативни прорачун.
6. недеља
Случајеви оптерећења код спрегнутих конструкција. Подела. Ознаке оптерећења.
7. недеља
Проста греда.
8. недеља
Континуални носач.
9. недеља
Монтажна стања.
10. недеља
Континуални носач у области негативног момента. Димензионисање спрегнутих конструкција.
11. недеља
Доказ носивости.
12. недеља
Спојна средства.
13. недеља
Извођење спрегнутих конструкција.
14. недеља
Спрезање бетона бетоном. Спрезање префабрикованог гредног елемента и накнадно избетониране плоче. Механизам лома.
15. недеља
Спрег између свежег и очврслог бетона. Зазубљење и арматура за пријем сила смицања.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. М. Пржуљ: Спрегнуте конструкције, Грађевинска књига Београд, 1989.
  2. Ј. Лазић: Приближна теорија спрегнутих и претходно напрегнутих конструкција, Научна књига, Београд, 1988.
  3. В. Михаиловић, А. Ландовић: Приручник за вежбе – Спрегнуте и преднапрегнуте конструкције, Грађевински факултет Суботица, 2003.

Методе извођења наставе

Теоријска анализа и прорачун губитака енергије са димензионирањем алтернативних извора на конкретном објекту у виду семинарског рада.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Семинарски рад
30
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30
Усмени испит
30
Scroll to Top