”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Специјална поглавља металних конструкција

Специјална поглавља металних конструкција

Предавања: Проф. Александар С. Ландовић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Докторске академске студије
Статус предмета: Студијски истраживачки рад
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема.

Циљ предмета

Савладавање истраживачких приступа и метода у конструкцијама и материјалима, са циљем припрема за израду докторске тезе.

Исход предмета

Припрема за израду докторске тезе.

Садржај предмета

Теоријска настава

 • Резервоари – диспозициона решења, правила прорачуна и конструисања.
 • Силоси – диспозициона решења, оптерећења, правила прорачуна, конструисања.
 • Бункери – диспозициона решења, оптерећења, прорачуни, конструисање и монтажа.
 • Димњаци – диспозициона решења, оптерећења, прорачуни, онструисање и монтажа.
 • Водоторњеви – диспозициона решења, оптерећења, прорачуни, конструисање и монтажа.
 • Антенски стубови – диспозициона решења, оптерећења, прорачуни, конструисањеи монтажа.
 • Цевоводи – диспозициона решења, оптерећења, прорачуни,конструисањеи монтажа.
 • Просторне кровне конструкције- диспозициона решења,оптерећења, прорачуни, конструисање и монтажа.
 • Висеће кровне конструкције- диспозициона решења,оптерећења, прорачуни, конструисањеи монтажа.
 • Преводнице, уставе и затварачнице.
 • Стубови далековода- диспозициона решења,оптерећења, прорачуни, конструисање и монтажа.
 • Коловозне табле код челичних мостова.
 • Теоријске подлоге за прорачун ортотропних плоча.

Практична настава

Током семестра ће се задавати краћи задаци са роком израде од једне до две недеље односно дужи задаци – семестрални пројекти.

Литература

 1. Металне конструкције, Грађевински факултет-Београд, Д.Буђевац, З.Марковић,Д.Богавац, Д. Тошић, Грађевински календар 1987.,
 2. Прорачун челичних конструкција ЕЦ3 део 1-2, Stahlholchbau ½ Albercht Thile, Збирка Југословенских правилника и стандарда за грађевинске конструкције – књига 3/3

Методе извођења наставе

Менторски рад, задаци, семестрални пројекти, консултације.
Током семестра ће се задавати краћи задаци са роком израде од једне до две недеље односно дужи задаци – семестрални пројекти. Захтеваће се да се сваки задатак заврши у задатом року. Сваки задатак ће бити прегледан, оцењен и, по потреби, пропраћен коментарима и препорукама наставника. У случају семестралних пројеката предвиђена је јавна презентација која ће се такође оцењивати.

Број часова активне наставе

Број часова активне наставе: 5
Предавања: 2
Студијски истраживачки рад : 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Рад током семестра (израда задатака, израда и одбрана семестралних пројеката):
максимално 50 (минимално 27.5 за позитиван успех)
Завршни испит (писмени и/или усмени):
максимално 50 (минимално 27.5 за позитиван успех)
Scroll to Top