”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Снабдевање водом и каналисање насеља

Снабдевање водом и каналисање насеља

Предавања и вежбе: Доц. Душан Јовановић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Хидраулика I

Циљ предмета

Кроз овај предмет студенти се упознају са савременим прорачунима, концепцијама, технологијама и опремом из области водоснабдевања и каналисања насеља.

Исход предмета

Студенти се оспособљавају за пројектовање, вођење и надзор, изградње, реконструкције и експлоатације мањих водоводних и канализационих система, односно већих.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Снабдевање насеља водом. Категорије потрошача. Динамика потрошње. Меродавне величине за димензионисање.
2. недеља
Системи за снабдевање водом. Делови система. Класификација водовода. Јавни водовод. Транспорт воде до насеља. Расподела воде у насељу
3. недеља
Хидраулички прорачун водоводне мреже. Особине струјања.
4. недеља
Изворишта воде. Врсте изворишта. Објекти за захватање воде. Заштита изворишта.
5. недеља
Резервоари. Класификација. Димензионисање.
6. недеља
Црпне станице. Типови црпки и карактеристике.
7. недеља
Хидраулички прорачун црпних станица.
8. недеља
Водоводне инсталације у зградама.
9. недеља
Системи канализације. Подела. Делови система.
10. недеља
Порекло и количине отпадних вода.
11. недеља
Хидраулички прорачун канализације са слободним огледалом.
12. недеља
Кућна канализација. Техничко решење. Хидраулички прорачун.
13. недеља
Објекти у канализационој мрежи. Типови. Задатак.
14. недеља
Црпне станице. Типови црпки и карактеристике. Хидраулички прорачун.
15. недеља
Хидраулички прорачун црпних станица.

Практична настава

Вежбе. Практична настава по свом садржају прати теоријску наставу.

Литература

  1. М. Милојевић: Снабдевање водом и каналисање насеља, Грађевински факултет Универзитета у
    Београду, 1981.
  2. М. Милојевић: Снабдевање водом и каналисање насеља – неки проблеми и примери решења,
    Удружење за технологију воде, 1986.

Методе извођења наставе

Предавање, вежбе, консултације.
(Током сместра ће се континуално задавати задаци са роком израде од једне до две недеље. Захтеваће
се да се сваки задатак заврши у задатом року. Сваки задатак ће бити прегледан, оцењен и, по потреби,
пропраћен коментарима и препорукама наставника.)

Број часова активне наставе

Предавања: 3
Вежбе: 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Рад током семестра – вежбе
50
Завршни испит
Поена
Писмени испит
50
Scroll to Top