”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Слободоручно цртање

Слободоручно цртање

Предавања и вежбе: Доц. Моника Штиклица

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

Циљ предмета

Циљ савлађивања програма је развијање схватања простора, облика и природних појава у простору и њихово приказивање у техникама слободоручног цтрања. Основни образовни циљ предмета Слободоручно цртање је надоградња постојећег знања и унапређење вештина потребних за развијање концепта будућих пројеката.

Исход предмета

Оспособљавање студената за примену техника слободоручног цртања према задатим поставкама композиције у унутрашњем простору и на терену у амбијенту урбаног простора, као и за аналитички приступ задацима пројектовања у цињу стицања и унапређења знања из области теорије облика и просторне композиције.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Постављање композиције мртве природе у облику контурних форми приказа волумена у оловци.
2. недеља
Разрада задате композиције са приказом осветљаја појединих површи тела (оловка).
3. недеља
Приказ композиције са даљом разрадом бачених сенке и рефлекса (оловка).
4. недеља
Приказ текстуре различитих материјала у постављеној композицији (туш, перо).
5. недеља
Студија мртве природе (туш или оловка).
6. недеља
Студија анатомије људског тела.
7. недеља
Студија анатомије људског тела.
8. недеља
Кроки људске фигуре.
9. недеља
Кроки скице градских амбијената.
10. недеља
Упознавање са техником акварела.
11. недеља
Упознавање са техником темпера и уља.
12. недеља
Упознавање са техником фломастера.
13. недеља
Студија композиције градског амбијента у слободној техници.
14. недеља
Студија композиције градског амбијента у слободној техници.
15. недеља
Студија композиције по избору у слободној техници.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Р. Арнхајм: Уметност и визуелно опажање, Универзитет уметности, Београд, 1981.
  2. Н. Магјер: Умијеће цртања, Аугуст Цесарец, Загреб, 1985.
  3. Б. Багнал: Цртање и сликање, Југословенска књига-Научна књига, Београд, 1990.

Методе извођења наставе

Tеоријска анализа градива и практичне вежбе.

Број часова активне наставе

Предавања: 0
Вежбе: 4

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
10
Практична настава
60
Колоквијуми
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30
Усмени испит
Scroll to Top