”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Сеизмичко инжењерство

Сеизмичко инжењерство

Предавања и вежбе: Доц. Ђерђ Варју

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Обавезан БК/Изборни МК
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

Циљ предмета

Стицање знања неопходних за асеизмичко пројектовање грађевинских објеката.

Исход предмета

Оспособљеност за анализу и прорачун сеизмичких утицаја на конструкцију и пројектовање сеизмички отпорних конструкција у грађевинској пракси.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Опште о земљотресима: узроци настанка, врсте, карактеристке земљотресног кретања тла, регистровање, интензитет сеизмичког дејства и сеизмичке скале.
2. недеља
Особине и инетензитет сеизмичког дејства на конструкције.
3. недеља
Понашање конструкција под утицајем земљотреса (принудне пригушене вибрације модела услед динамичког померања основе).
4. недеља
Понашање конструкција под утицајем земљотреса (метода спектра одговора, модална анализа).
5. недеља
Пројектовање сеизмички отпорних конструкција (основни циљеви и захтеви сеизмичке заштите).
6. недеља
Пројектовање сеизмички отпорних конструкција (методологија пројектовања, мере за смањење сеизмичког ризика).
7. недеља
Критеријуми пројектовања конструкција за еластично и нееластично понашање.
8. недеља
Понашање различитих конструктивних система под дејством земљотреса.
9. недеља
Метод коначних елемената у динамичкој анализи конструкција.
10. недеља
Прорачун/предвиђање нелинеарног понашања конструкција под дејством земљотреса.
11. недеља
Основе прописа за асеизмичко пројектовање.
12. недеља
Важећи домаћи правилник за сеизмички прорачун.
13. недеља
Пројектовање према актуелним прописима: пројектни захтеви и критеријуми за зграде, мостове, потпорне конструкције и друге инжењерске објекте.
14. недеља
Сеизмички прорачун. Еврокод 8.
15. недеља
Процена осетљивости на дејство земљотреса за постојеће конструкције и сеизмичка појачања постојећих конструкција. Дискусија пређеног градива.

Практична настава:

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. В. Брчић: Динамика конструкција, Грађевинска књига, Београд, 1978.
  2. Б.Ћорић, Р. Салатић: Динамика грађевинских конструкција, Грађевинска књига, Београд, 2011.
  3. Д. Аничић, П. Фајфар, Б. Петровић, А. Савитз-Носан, М. Томажевић: Земљотресно инжењерство – високоградња, Грађевинска књига, Београд, 1990
  4. Б. Петровић: Одабрана поглавља из земљотресног грађевинарства, Грађ. књига, Београд 1989.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијум, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
10
Практична настава
10
Колоквијуми
45
Завршни испит
Поена
Писмени испит
20
Усмени испит
15
Scroll to Top