”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Савремене технологије премера

Савремене технологије премера

Предавања и вежбе: Проф. Јелена Гучевић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање студената са савременим приступом и процедурама употребе нове технологије у поступку аквизиције просторних података у оквиру реализације премера.

Исход предмета

Студенти овладавају теоријским и практичним вештинама у коришћењу нових технологија у оквиру реализације пројекеката обнове и одржавања катастарског премера.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Увод. Појам и значење термина савремена геодетска технологија. Могућности и процедуре аутоматизације геодетских радова у оквиру премера.
2. недеља
Примена сензора у премеру. Типови, начин употребе, ограничења, могућнст примене у премеру.
3. недеља
Роботизоване тоталне станице – конструктивна решења, начин коришћења.
4. недеља
Роботизоване тоталне станице – аквизиција просторних података, обрада података премера у реалном времену и пост процесинг метода.
5. недеља
Терестрички ласерски скенери – конструктивна решења, начин коришћења.
6. недеља
Терестрички ласерски скенери – могућност примеме у премеру, обрада података премера, ограничење у примени.
7. недеља
I колоквијум.
8. недеља
Мобилно мапирање – конструктивно решење, елементи и компоненте система, могућност примене и ограничења.
9. недеља
Мобилно мапирање – начин примене у премеру коришжењем мобилног мапирања са пловила, шинског возила, аутомобила, комбиновани приступ.
10. недеља
Беспилотне летилице – конструктивна решења, начини и законска ограничења коришћења.
11. недеља
Беспилотне летилице (мини авиони) – примена у авио фотограметријске сврхе, начини коришћења, план лета, калибрација камере, обрада и презентација података.
12. недеља
Беспилотне летилице (дрон) – примена у авио фотограметријске сврхе, начини коришћења, план лета, калибрација камере, обрада и презентација података.
13. недеља
Беспилотне летилице – аквизиција просторних података уз помоћ других сензора (мулти спектрални, хиперспектрални, топлотни, инфра црвени и сл.)
14. недеља
Интегрисани приступ аутоматизације геодетских радова у премеру.
15. недеља
II колоквијум.

Практична настава

Вежбе. Практичне вежбе прате динамику и садржај теоријских предавања..

Литература

  1. К. Врачарић, И. Алексић и Ј. Гучевић: Геодетски премер, Републички геодетски завод, 2011.
  2. И. Алексић, Ј. Гучевић и Ј. Поповић: Геодетски премер – Збирка решених задатака, Универзитет у Београду, Грађевински факултет, Београд, 2009.
  3. О. Васовић, Ј. Гучевић: Практична геодезија 1, Висока грађевинско-геодетска школа, Београд, 2010.
  4. Закони прописи и нормативи геодетске струке: http://www.rgz.gov.rs

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активности у току предавања
10
Колоквијуми
90
Завршни испит
Поена
Писмени испит
(90)
Усмени испит
Scroll to Top