”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Савремена архитектура

Савремена архитектура

Предавања и вежбе: Доц. Моника Штиклица

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

Циљ предмета

Изучавање савремених збивања у архитекрури кроз проучавање врхунских дела друге половине XX века.

Исход предмета

Познавање трендова у развоју архитектуре 20. века и утиција на савремену ситуацију.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Утицај Баухауса на светску архитектуру.
2. недеља
Архитектура друге половине XX века у Америци.
3. недеља
Карактеристике и утицај градње небодера на развој архитектуре у свету.
4. недеља
Индустријализација стамбене градње, карактеристике и последице нових схватања архитектуре.
5. недеља
Модерна Јапанска архитектура, примери главних носилаца модерног стила.
6. недеља
Модерна архитектура у Европи: стамбена градња и јавни објекти, преглед по земљама.
7. недеља
Модерна архитектура Западне Европе.
8. недеља
Модерна архитектура Источне Европе, утицај социјалистичке градње.
9. недеља
Појава постмодерне као новог израза у архитектури.
10. недеља
Контраверзе модерне архитектуре, повратак украса или ново схватање.
11. недеља
Преиспитивање сецесије и покушај њеног новог вредновања.
12. недеља
Повратак традиционализму у тражењу новог израза.
13. недеља
Појава органске архитектуре као реакције учење модерне.
14. недеља
Мозаички приказ истакнутих достигнућа у савременој архитектури ширег региона.
15. недеља
Могући правци и тенденције развоја.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. С. Гиедион: Простор, време, архитектура, Нолит, Београд 1969.
  2. Ч. Џенкс: Језик постмодерне архитектуре, Грађевинска књига, Београд 1985.
  3. Ч. Џенкс: Модерни покрети у архитектури, Грађевинска књига, Београд 1982.
  4. К. Фрамптон: Модерн Арсхитецтуре, а Цритицал Хисторy, Неw Yорк 1995.
  5. Ле Корбизије: Ка правој архитектури, Београд 1999.
  6. Р. Радовић: Савремена архитектура, Грађевинска књига, Београд 1998.
  7. Р. Вентури: Сложености и противречности у архитектури, Нолит, Београд, 1987.
  8. М. Р. Перовић: Историја модерне архитектуре 2а, Грађевинска књига, Београд, 1999.
  9. М. Р. Перовић: Историја модерне архитектуре 2б, Грађевинска књига, Београд, 2000.

Методе извођења наставе

Теоријска анализа градива и практичне вежбе.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
10
Колоквијуми
15
Завршни испит
Поена
Писмени испит
40
Усмени испит
30
Scroll to Top