”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Сателитска геодезија

Сателитска геодезија

Предавања: Проф. Вукан Огризовић
Вежбе: Асистент Славица Илијевић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање студента са сателитским технологијама и методама које се примењују у геодезији.

Исход предмета

Након одслушаног предмета, студент ће савладати теорију сателитских техника које се примењују у геодезији и моћи ће да прикупља и обрађује мерења из домена радио-астрономије, сателитске алтиметрије и глобалних навигационих сателитских система.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Принципи, методе и могућности експлоатације сателитских мерења у геодезији и геофизици.
2. недеља
Фундаментални принципи сателитске геодезије.
3. недеља
Кретање сателита у Земљином гравитационом пољу. Непоремећајно кретање сателита.
4. недеља
Гравитацинони утицаји. Убрзање узроковано Сунцем и Месецом. Притисак Сунчевог ветра.
5. недеља
Дугобазисна интерферометрија. Историјат и развој. Поља примене у геодезији. Основни концепт.
6. недеља
Прикупљање и обрада података дугобазисне интерферометрије. Анализа података и тачност.
7. недеља
Одбрана првог дела елабората.
8. недеља
Ласерско мерење дужина до сателита.
9. недеља
Ласерско мерење дужина до Месеца.
10. недеља
Сателитска алтиметрија.
11. недеља
Глобални навигациони сателитски системи – ГНСС.
12. недеља
Мерене величине ГНСС.
13. недеља
Одређивање положаја применом ГНСС.
14. недеља
Јоносферска и тропосферска корекција.
15. недеља
Одбрана елабората.

Практична настава

Вежбе. Рачунање орбиталних параметара. Мерење и анализа Сунчевог радио-зрачења. Обрада мерења сателитске алтиметрије. Конверзија бинарних формата ГНСС у RINEX. Обрада мерења ГНСС. Рачунање координатних разлика. Прорачун тачности.

Литература

  1. Sanz Subirana, J., Juan Zomoza, J.M, Hernandez-Pajares, M.: GNSS data processing: Volume I: Fundamentals and algorithms, European Space Agency, 2013.
  2. Sanz Subirana, J., Juan Zomoza, J.M, Hernandez-Pajares, M.: GNSS data processing: Volume II: Laboratory exercises, European Space Agency, 2013.
  3. Seeber, G.: Satellite Geodesy, 2nd completely revised and extended edition, Walter de Gruyter – Berlin – New York, 2003.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
Одбрана елабората
50
Колоквијуми
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
50
Scroll to Top