”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Саобраћајнице и животна средина

Саобраћајнице и животна средина

Предавања и вежбе: Проф. Игор Јокановић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

Циљ предмета

Стицање основних знања о интеракцији саобраћајница и животне средине. Упознавање са активностима и могућим мерама заштите и унапређења животне средине кроз животни циклус саобраћајница. Оспособљавање за примену стечених знања у пракси током процеса планирања, пројектовања, грађења,
експлоатације и одржавања саобраћајница.

Исход предмета

Процена и анализа утицаја, и предлагање мера заштите животне средине током животног циклуса саобраћајне инфраструктуре.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Упознавање са предметом. Човек-саобраћајнице-животна средина. Одрживи развој. Саобраћајна политика и заштита животне средине.
2. недеља
Животни циклус саобраћајница. Интеракција саобраћајница и животне средине. Врсте утицаја.
3. недеља
Бука. Вибрације.
4. недеља
Ваздух. Вода. Тло. Заузимање површина.
5. недеља
Флора и фауна. Микроклима. Визуелна загађења. Енергија и ресурси. Безбедност.
6. недеља
Друштвено-економски утицаји. Природно наслеђе. Културно наслеђе. Ризици.
7. недеља
Показатељи стања животне средине.
8. недеља
Анализа утицаја на животну средину. Регулаторне и методолошке основе.
9. недеља
Процена утицаја саобраћајница на животну средину (стратешка студија утицаја, прелиминарна процена утицаја, детаљна процена утицаја).
10. недеља
Пројекат техничких мера заштите. План управљања заштитом. Пројекат еколошког уређења градилишта. Уговорне обавезе.
11. недеља
Праћење стања.Учешће јавности.
12. недеља
Систем еколошког управљања. Основни принципи. Стандарди. Примена у области саобраћајница.
13. недеља
Економски аспекти еколошког управљања. Екстерни трошкови саобраћаја.
14. недеља
Презентација и одбрана семинарског рада.
15. недеља
Презентација и одбрана семинарског рада.

Практична настава: Вежбе

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Беара, Г., Планирање, саобраћај, екологија, Аркаде принт, Београд, 1993.
  2. Environmental Principles and Concepts, OECD, Paris, 1995.
  3. Tsunokawa, K., Hoban, K., Roads and the Environment, A Handbook, Technical Paper, No. 376, The World Bank, Washington, D.C., 1997.
  4. Вељковић, М., Пут и животна средина, Приручник за израду анализа утицаја, Урбанистички завод Републике Српске, Бања Лука, 2000.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, семинарски рад, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2
Практична настава: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања, активност у току вежби
5
Семинарски рад
25
Колоквијуми
40 (2×20)
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
30
Scroll to Top