”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Саобраћајнице и простор

Саобраћајнице и простор

Предавања и вежбе: Проф. Игор Јокановић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

Циљ предмета

Стицање основних знања о општим карактеристикама развоја саобраћаја и саобраћајној основи, као и међузависности саобраћаја и простора. Упознавање са методама и поступцима анализа и прогноза саобраћајних токова, саобраћајне потражње и саобраћајне понуде. Стварање основе за комплексно изучавање проблема планирања и пројектовања саобраћајница.

Исход предмета

Разумевање и интерпретација међузависности простор-саобраћај. Разумевање улоге просторних података и могућност претраживања, проналажења и коришћења одређених просторних података. Планирање и оцена општих карактеристика развоја саобраћајних мрежа и простора.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Упознавање са предметом. Основни појмови о саобраћају и простору. Макро-показатељи промена у области саобраћаја.
2. недеља
Просторни развој и саобраћајна основа. Алтернативе просторног развоја. Међузависност саобраћај-простор.
3. недеља
Основе анализа и прогноза. Модели података. Показатељи намене површина. Показатељи интензитета садржаја.
4. недеља
Концепти и компоненте инфраструктуре просторних података. Приступ подацима. ИНСПИРЕ директива. Тематске апликације.
5. недеља
Саобраћајне мреже.
6. недеља
Саобраћајне мреже. Модели и поступци анализа и прогноза саобраћаја. Основе регресије.
7. недеља
Временске серије. Остале методе прогноза, модели избора.
8. недеља
Саобраћајна потражња. Узроци појаве и основни утицаји на потражњу. Мобилност. Степен моторизације.
9. недеља
Снимање потражње. Бројање саобраћаја. Анкете.
10. недеља
Временска и просторна концентрација потражње.
11. недеља
Sаобраћајна понуда, возила. Дефинисање капацитета саобраћајнице.
12. недеља
Саобраћајне мреже и понуда. Опште карактеристике. Везе градских и ванградских мрежа.
13. недеља
Процес планирања саобраћаја. Основе процеса планирања. Модел прогнозе саобраћајне потражње.
14. недеља
Просторна расподела путовања. Гравитациони модел. Оптерећење мрежа.
15. недеља
Предаја и преглед годишњег задатка.

Практична настава: Вежбе

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Mалетин, M., Планирање саобраћаја и простора, Универзитет у Београду, Грађевински факултет, Београд, 2004.
  2. Williamson, I.P., Rajabifard, A., Feeney, M-E.F., Developing Spatial Data Infrastructures: From Concept to Reality, Taylor & Francis, New York, 2003.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, годишњи задатак, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2
Практична настава: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Активност у току вежби
5
Годишњи задатак
20
Колоквијуми
40 (2×20)
Завршни испит
Поена
Писмени испит
15
Усмени испит
20
Scroll to Top