”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Саобраћајни тунели

Саобраћајни тунели

Предавања и вежбе: Проф. Игор Јокановић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање са основама пројектовања и грађења саобраћајних тунела и других подземних објеката.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Програм предмета. Основни појмови. Историјски развој. Класификација. Карактеристике трасе тунела. Елементи попречног профила тунела.
2. недеља
Геотехничке подлоге. Механика стена.Класификација стенских маса.
3. недеља
Напонско стање око шупљине. Кастнерова теорија.
4. недеља
Анализе оптерећења. Облици нестабилности ископа тунела.
5. недеља
Основне статичке шеме. Статички прорачун. Примена рачунара.
6. недеља
Подградни системи. Модели. I колоквијум.
7. недеља
Класичне методе грађења. Ископ стенске масе. Машине за ископ стене.
8. недеља
Савремене методе грађења тунела. Минирање.
9. недеља
НАТМ-а – теоријске основе и примена.
10. недеља
Грађење са површине терена. Микротунели. Филм.
11. недеља
Одводњавање и хидроизолација. Осветљење. II колоквијум.
12. недеља
Пожари у подземним објектима. Ињектирање.
13. недеља
Проветравање. Сидрење. Уроњени тунели.
14. недеља
Комунални тунели. Подземни простори различите намене. Санације.
15. недеља
Савремена достигнућа у подземној изградњи. Филм.

Практична настава: Вежбе

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Д. Лукић: Тунели, Писана предавања, 2004/05.
  2. П. Јовановић: Израда подземних и просторија великих профила, Грађевинска књига, Београд, 1984.
  3. Б. Поповић: Тунели,. Грађевинска књига, Београд, 1984.
  4. П. Јовановић: Пројектовање и прорачун подграде хоризонталних подземних просторија (књиге 1, 2 и 3), Рударско геолошки факултет, Београд, 1994.
  5. П. Анагности: Подземне грађевине и саобраћајни тунели, Писана предавања,
  6. Р. Ћулибрк: Геотехнички радови у чврстим стенама, Грађевински факултет Суботица, 1999.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, семинар, консултације.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2
Практична настава: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
15
Елаборат
15
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30 (мин. 15)
Усмени испит
30 (мин. 15)
Scroll to Top