”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Реологија материјала и теорија пластичности

Реологија материјала и теорија пластичности

Предавања: Проф. Драган Д. Милашиновић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Докторске академске студије
Статус предмета: Студијски истраживачки рад
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема

Циљ предмета

Савладавање истраживачких приступа и метода у конструкцијама и материјалима, са циљем припрема за израду докторске тезе.

Исход предмета

Припрема за израду докторске тезе.

Садржај предмета

Теоријска настава

 • Општи аспекти
  • Теоријска реологија
  • Физички и хемијски аспекти
  • Инжењерски структурални аспекти
 • Реологија претежно еласто-пластичних структура материјала
  • Метали
  • Дрво
 • Реологија претежно виско-еластичних структура материјала
  • Реологија свјежег бетона
  • Реологија армираног бетона
 • Реологија асфалта
 • Реологија тла

Практична настава

Током семестра ће се задавати краћи задаци са роком израде од једне до две недеље односно дужи задаци – семестрални пројекти.

Литература

 1. Reiner M., Building Materials their Elasticity and Inelasticity, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1954.
 2. Ристић М. М., Принципи науке о материјалима, САНУ, Књига DCXVII, Одељење техничких наука, Београд, 1993.
 3. Hertzberg R. W., Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials, John Wiley & Sons, New York, 1976.

Методе извођења наставе

Менторски рад, задаци, семестрални пројекти, консултације.
Током семестра ће се задавати краћи задаци са роком израде од једне до две недеље односно дужи задаци – семестрални пројекти. Захтеваће се да се сваки задатак заврши у задатом року. Сваки задатак ће бити прегледан, оцењен и, по потреби, пропраћен коментарима и препорукама наставника. У случају семестралних пројеката предвиђена је јавна презентација која ће се такође оцењивати.

Број часова активне наставе

Број часова активне наставе: 5
Предавања: 2
Студијски истраживачки рад : 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Рад током семестра (израда задатака, израда и одбрана семестралних пројеката):
максимално 50 (минимално 27.5 за позитиван успех)
Завршни испит (писмени и/или усмени):
максимално 50 (минимално 27.5 за позитиван успех)
Scroll to Top