”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Регулација река

Регулација река

Предавања и вежбе: Доц. Душан Јовановић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Хидраулика 2

Циљ предмета

Упознавање са основама речне хидраулике, транспорта наноса и морфологије речног корита. Примена основа на практичне аспекте као сто су регулациони радови и мере, односно одбрана од поплава.

Исход предмета

Студент стиче знање о процесима везаним за транспорт наноса у отвореним токовима и оспособљава се за пројектовање регулационих грађевина у речним токовима.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Геоморфолоске карактеристике природних водотока.
2. недеља
Распореди брзина, тангенцијални и турбулентни напони, отпори трења.
3. недеља
Линијски отпори у кориту са непокретним дном.
4. недеља
Наносне формације и алувијални отпори.
5. недеља
Устаљено течење у природним водотоцима.
6. недеља
Неустаљено течење у природним водотоцима.
7. недеља
Порекло и физичка својства речног наноса.
8. недеља
Покретање речног наноса.
9. недеља
Вучени нанос.
10. недеља
Суспендовани нанос.
11. недеља
Укупни нанос.
12. недеља
Регулациони радови и мере.
13. недеља
Регулационе грађевине.
14. недеља
Одбрана од поплава.
15. недеља
Активне мере одбране од поплава.

Практична настава

Практична настава по свом садржају прати теоријску наставу.

Литература

  1. М. Јовановић: Регулација река – речна хидраулика и морфологија, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2002,
  2. Д. Мускатировић: Регулација река, ИИ издање, Грађевински факултет Београд, 1979.
  3. M. S. Yalin: Mechanics of Sediment Transport, Pergamon Press Ltd., 1977.
  4. W. H. Graf: Hydraulics of Sediment Transport, McGraw-Hill, Inc., 1971.
  5. Manual 54: Sedimentation Engineering, Vanoni, V. A., Editor, ASCE, 1975.
  6. F. M. Henderson: Open Channel Flow, Macmillan Publishing Co., Inc., 1966.
  7. S. C. Jain: Open-Channel Flow, John Wiley & Sons, Inc., 2001.

Методе извођења наставе

Предавање, вежбе, консултације.
(Током семестра ће се континуално задавати задаци са роком израде од једне до две недеље. Један број
задатака ће се заснивати на примени расположивих математичких модела (софтверских пакета).
Захтеваће се да се сваки задатак заврши у задатом року. Сваки задатак ће бити прегледан, оцењен и, по
потреби, пропраћен коментарима и препорукама наставника.)

Број часова активне наставе

Предавања: 4
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Рад током семестра – вежбе
50
Завршни испит
Поена
Писмени испит
50
Scroll to Top