”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Развој насеља

Развој насеља

Предавања и вежбе: Проф. Викторија Ф. Алаџић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Основе урбанизма

Циљ предмета

Упознавање студената са историјом цивилизације, развојем насеља и градова од праисторије до данас. Оспособљавање студената за разумевање развоја урбаних форми, развоја композиционих и функционалних елемената насеља, а пре свега градове током различитих историјских периода. Анализа утицаја друштвено-политичког контекста, културе, историјског контекста, уметности, науке и природног окружења на урбанистички развој градова.

Исход предмета

Стечено знање у области развоја облика и типова људског настањивања од времена првобитне заједнице до мегалополиса, са посебним тежиштем на развоју градова у различитим историјским периодима.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Уводно предавање. Упознавање студената са садржајем предмета, начином организације предмета, литературом, обавезама и правима студената у оквиру предмета.
2. недеља
Ране цивилизације градова.
3. недеља
Развој насеља и градови у Старом Египту.
4. недеља
Егејске цивилизације.
5. недеља
Градови и насеља у време Римске Империје.
6. недеља
Град у средњевековној Европи.
7. недеља
Типологија средњевековних градова.
8. недеља
Ново доба – урбани развој Фиренце.
9. недеља
Развој градова у Фландрији и Низоземској.
10. недеља
Барокни град Рим.
11. недеља
Османово обликовање Париза.
12. недеља
Развој Беча у 19. веку.
13. недеља
Настанак и развој савременог града.
14. недеља
Развој градова у Србији.
15. недеља
Урбанистички развој Суботице и Палића – case study.

Практична настава

Нема.

Литература

  1. Милић Б., Развој града кроз стољећа I, Школска књига, Загреб 1994.
  2. Милић Б., Развој града кроз стољећа II, Школска књига, Загреб 1995.
  3. Милић Б., Развој града кроз стољећа III, Школска књига, Загреб 2002.
  4. Kunstler J.H., The City in Mind, New York, 2002.
  5. Zucker P., Town and Square, New York 1970.
  6. Гиедион С., Простор, време, архитектура, Београд 1969.
  7. Мумфорд Л., Град у Хисторији, Загреб 1988.
  8. Лазаревић Н., Град између емпирије и утопије, Београд 1988.

Методе извођења наставе

Теоријска анализа и презентација градива, истраживачки рад на изради семинарских радова, израда семинарских радова, консултације, теренска настава.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 0

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Семинарски рад (2)
25 + 40
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30
Scroll to Top