”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Развој архитектуре

Развој архитектуре

Предавања и вежбе: Доц. Оливера Дулић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање са историјским развојем архитектуре по епохама и културама.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Архитектура – техничке, економске, еколошке, друштвене и метафизичке датости.
2. недеља
Елементи архитектуре: простор, маса, материјал, површина, декорација, пропорције.
3. недеља
Грчки полис, храмови, јавне зграде и становање.
4. недеља
Римско царство, његова архитектура и инжењерске конструкције.
5. недеља
Ранохришћанска и византијска архитектура.
6. недеља
Романика.
7. недеља
Готика.
8. недеља
Ренесанса и маниризам.
9. недеља
Барок и класицизам.
10. недеља
Романтика и еклектика.
11. недеља
Архитектура Далеког истока.
12. недеља
Архитектура Ислама.
13. недеља
Сецесија и протомодерна.
14. недеља
Рана модерна.
15. недеља
Касна модерна.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Б. Несторовић: Историја архитектуре, Грађевинска књига, Београд, 1976.
  2. Z. Szentkirályi: Az épitészet világtörténete I-II, Korvina, Budapest, 1983.
  3. B. Fletcher: The History of Architecture, Penguin, London, 1986.
  4. Х. Реџић: Историја архитектуре старог вијека, В. Маслеша, Сарајево, 1977.
  5. Гвоздановић-Виличић: Архитектура Средњег вијека, Школска књига, Загреб, 1984.
  6. Christian Norberg-Schulz: Baroque Architecture Rizzoli, Milan, 1979
  7. Kenneth Frampton: Mondern Architecture – A Critical History,4. издање, 2007

Методе извођења наставе

Предавање, вежбе, колоквијуми, семинар, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
30
Практична настава
Колоквијуми
Завршни испит
Поена
Писмени испит
60
Усмени испит
10
Scroll to Top