”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Раскрснице

Раскрснице

Предавања и вежбе: Проф. Игор Јокановић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема.

Циљ предмета

Стицање теоријских и практичних знања потребних за идентификацију, дефиницију и решавање инжењерских проблема из подручја раскрсница у једном или више нивоа.

Исход предмета

Идентификација и анализа инжењерских проблема укрштања и преплитања саобраћајних токова. Планирање и пројектовање површинских и денивелисаних раскрсница.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Упознавање са предметом. Врсте саобраћајних токова и конфликтне тачке у раскрсницама. Критеријуми заизбор врсте и типа раскрснице (саобраћајни и грађевински).
2. недеља
Категоризација раскрсница. Хијерархијска класификација путева у раскрсници. Однос количине саобраћаја и пропусне моћи, безбедност, теренски услови, утицај на околину.
3. недеља
Геометрија кретања возила, типови возила, трајекторија кретања.
4. недеља
Површинске раскрснице, типови и функција, конфликтне тачке.
5. недеља
Саобраћајне траке у површинским раскрсницама. Саобраћајна острва. Подела, функција, обликовање.
6. недеља
Раскрснице са кружним током. Врсте и типови раскрсница са кружним током, димензионисање и примена.
7. недеља
Одводњавање површинских раскрсница. Саобраћајна сигнализација и опрема на површинским раскрсницама.
8. недеља
Пропусна моћ и прорачун капацитета површинских раскрсница.
9. недеља
Денивелисане раскрснице, категоризација, типови и врсте. Трасирање у подручју денивелисаних раскрсница.
10. недеља
Избор рампи у односу на теренске услове. Гранични елементи ситуације и подужног профила у зони денивелисаних раскрсница.
11. недеља
Геометријско обликовање пролазног коловоза и траса рампи. Попречни профили коловоза и рампи. Конструкција и удаљености изливних и уливних трака.
12. недеља
Саобраћајна сигнализација и опрема на денивелисаним раскрсницама.
13. недеља
Инсталације. Безбедност на денивелисаним раскрсницама. Одводњавање из подручја денивелисаних раскрсница.
14. недеља
Пропусна моћ и прорачун капацитета денивелисаних раскрсница.
15. недеља
Предаја и преглед годишњег задатка.

Практична настава: Вежбе

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Клеменчић, А., Обликовање цестовних чворишта изван разине, Сваучилишна наклада Либер, Загреб, 1982.
  2. Корлает, Ж., Чворишта, скрипта, Свеучилиште у Загребу, Грађевински факултет, Загреб, 1995.
  3. Highway Capacity Manual 2000, Transportation Research Board, 2000.
  4. Tollayyi, T., Krožna raskrižja, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, Maribor, 2000.
  5. Тубић, В., Капацитет и ниво услуге денивелисаних раскрсница, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2006.
  6. Легац, И., Раскрижја јавних цеста, Свеучилиште у Загребу, Грађевински факултет, Загреб, 2008.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, годишњи задатак, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2
Практична настава: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања, активност у току вежби
5
Годишњи задатак
20
Колоквијуми
40 (2×20)
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
35
Scroll to Top