”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Пројектовање вишепородичног становања

Пројектовање вишепородичног становања

Предавања и вежбе: Доц. Милена Грбић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Основе пројектовања зграда

Циљ предмета

Упознавање и савлађивање поступка пројектовања стамбених објеката. Циљ је да се студент упозна, путем предавања и вежби, са поступком пројектовања типичних стамбених јединица које би се даље организовале у склопове типичних основа стамбених зграда вишепородичног становања. Крајњи циљ је да се на вежбама самостално испројектује зграда вишепородичног становања.

Исход предмета

Оспособљавање студената за пројектовање објеката вишепородичног становања путем предавања и кроз практичан рад, у складу са законском регулативом са једне стране као и са правилима струке са друге стране.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Уводно предавање.
2. недеља
Типологија архитектуре стамбених зграда (типови склопова стамбених објеката).
3. недеља
Услови и технички нормативи за пројектовање стамбених зграда и станова.
4. недеља
Аспекти савременог становања.
5. недеља
Тема и волумен.
6. недеља
Тема и функција.
7. недеља
Елементи зграде: хоризонтална и вертикална просторна слојевитост.
8. недеља
Приземље и тло.
9. недеља
Стан у склопу – однос дела и целине.
10. недеља
Стан на угаоној позицији.
11. недеља
Стан на последњој етажи.
12. недеља
Транспарентност простора, светлост и волумен.
13. недеља
Фасада: опна и материјализација.
14. недеља
Инфрaструкутра просторних података – теоретски део: OGC сервиси, INSPIRE Директива. Употреба националне инфраструктуре просторних података за потребе пројектовања вишепородичних објеката.
15. недеља
Архитектонски цртеж.

Практична настава:

Вежбе. Током израде Пројекта стамбене зграде прати се теоријска настава.

Литература

  1. Milenković, B., Uvod u arhitektonsku analizu, DIP Građevinska knjiga, V izdanje, 2001., Beograd
  2. Milenković, B., Uvod u arhitektonsku analizu 2, DIP Građevinska knjiga, II izdanje, 2001., Beograd
  3. Rakočević, M. P., 24 časa arhitekture – Uvod u arhitektonsko projektovanje, Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu, Orion ART, Beograd 2003.
  4. Mecanov, D., Stambena arhitektura Beograda 1947-1967, Biblioteka Academia, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2008.
  5. Forster W., Housing in the 20th and 21st Centuries, Prestel Verlag, Munchen – Berlin – London, 2006.
  6. Lojanica V., Dragišić M. (ur.), Omnibus: kratke priče na stambene teme, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2018.
  7. Несторовић, Б., Стамбене зграде – Основи пројектовања, Београд: Научна књига, 1962.
  8. http://inspire-geoportal.ec.europa.eu, http://www.opengeospatial.org

Методе извођења наставе

Теоријска анализа градива, практични рад на изради урбанистичког плана, колоквијум, консултације, теренска настава.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2
Практична настава: 4

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања и вежби
10
Графички рад
40
Колоквијум
20
Завршни испит
Поена
Испит
30
Scroll to Top