”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Пројектовање у историјској средини

Пројектовање у историјској средини

Предавања и вежбе: Проф. Викторија Ф. Алаџић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема.

Циљ предмета

Упознавање студената са проблемима пројектовања и уклапања објеката у историјској средини, посебно у историјској средини средње и источне Европе.

Исход предмета

Стицање основних знања из области пројектовања објеката у историјској средини са посебним освртом на пројектовање објеката у очуваним историјским градским целинама 19. и 20. века, те условљености локалне архитектуре климом, географским положајем, начином живота, културним утицајима, економијом и другим областима природног и људског деловања.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Уводно предавање.
2. недеља
Историја архитектуре старог века.
3. недеља
Историја архитектуре средњег века.
4. недеља
Историја архитектуре новог века.
5. недеља
Историја архитектуре 19. и 20. века.
6. недеља
Општа типологија објеката стамбене архитектуре.
7. недеља
Анализа примера историјских објеката на терену.
8. недеља
Могућности ревитализације историјских градских целина.
9. недеља
Туризам у историјским урбаним целинама.
10. недеља
Проблеми интерполације објеката.
11. недеља
Анализа примера интерполације објеката на терену.
12. недеља
Принципи и начела заштите градитељског наслеђа.
13. недеља
Проблеми пројектовања у историјским урбаним целинама.
14. недеља
Могућности урбане обнове историјских градских квартова.
15. недеља
Тематско предавање.

Практична настава

Вежбе. Пратe ток теоријске наставе.

Литература

  1. Зите K., Уметничко обликовање градова, Грађевинска књига, Београд 1967.
  2. Бролин B. C., Архитектура у контексту, Грађевинска књига, Београд 1985.
  3. Tiesdell S., Oc T., Heath T., Revitalizing Historic Urban Quarters, Architectural Press, Oxford 1996.
  4. Ed. Zuziak Z., Managing Historic Cities, Kraków 1993.
  5. Moravánszky Á., Competing Visions, Aesthetic Invention and Social Imagination in Central European Architecture 1867 – 1918.The MIT Press, Cambridge, London 1998.
  6. Fletcherćs B., History of Architecture, Architectural Press, Oxford 2001.
  7. Несторовић Б. Н., Архитектура старог века, Научна књига, Београд 1962.
  8. Бошковић Ђ., Архитектура средњег века, Научна књига, Београд 1976.
  9. Мареј П., Архитектура италијанске ренесансе, Грађевинска књига, Београд 2005.

Методе извођења наставе

Теоријска анализа градива, практични рад на изради идејног пројекта стамбеног објекта на вежбама, семинарски рад, консултације, теренска настава.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Графички рад
35
Семинарски рад
30
Завршни испит
Поена
Испит
30
Scroll to Top