”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Пројектовање специјалног становања

Пројектовање специјалног становања

Предавања и вежбе: Доц. Милена Грбић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема

Циљ предмета

Савладавање програма јавног објекта за посебно становање и јавне намене (хотел, болница, студентски домови, аеродроми и сл.).

Исход предмета

Осамостаљивање за израду идејног пројекта јавних стамбених објеката.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Увод у задатак.
2. недеља
Увод: архитектура, информација, програм.
3. недеља
Аспекти савременог коришћења (према типологији).
4. недеља
Поставке: контекст – референтне и релевантне позиције.
5. недеља
Поставке: тема и волумен.
6. недеља
Поставке: тема и функција.
7. недеља
Вертикални план.
8. недеља
Хоризонтални план.
9. недеља
Међупростори.
10. недеља
Однос дела и целине.
11. недеља
Транспарентност простора.
12. недеља
Поливалентност простора.
13. недеља
Догађај.
14. недеља
Материјализација идеје пројекта.
15. недеља
Модел и симулација.

Практична настава:

Вежбе. Прати се теоријска настава.

Литература

  1. Deleuze, Gilles. Cinema 1: The Movement-Image. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002.
  2. de Jong, Taeke M., and D. J. M. Van Der Voordt, eds. Ways to study and research: urban, architectural, and technical design. Ios Press, 2002.
  3. Till, Jeremy. Architecture Depends. MIT Press, 2009. Bergson ,Henri. Creative Evolution, New York: Dover Publications, Inc. Mineola, 1998. .
  4. S. E. Rasmussen: Experiencing Architecture, The MIT Press, Cambridge, 1997.
  5. C. Rowe i R. Slutzky: Transparency, Birkh äuser Verlag, Basel, 1997.
  6. S. Unwin.: Analysing Architecture, Routledge, London, 1997.
  7. Б. Зеви.: Знати гледати архитектуру, Наклада Луком, Загреб, 2000.

Методе извођења наставе

Теоријска анализа градива и практичне вежбе.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2
Практична настава: 4

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
10
Графички рад
40
Колоквијуми
20
Завршни испит
Поена
Усмени испит
30
Scroll to Top