”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Пројектовање породичне куће

Пројектовање породичне куће

Предавања и вежбе: Доц. Оливера Дулић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нацртна геометрија, Зградарство, Основе пројектовања зграда.

Циљ предмета

Упознавање са основним принципима пројектантске дисциплине у домену становања и реализација самосталног пројекта једнопородичне куће на вежбама. Артикулација новог начина размишљања о окружењу и простору које настањује човек

Исход предмета

Оспособљеност за пројектовање и израду идејног пројекта основне стамбене јединице – једнопородичне куће. Примена стечених знања на стручним предметима из области архитектонског пројектовања.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Уводно предавање. Шта је архитектура и како посматрати пројектантски процес?
2. недеља
Човек као мера свих ствари. Корисници једнопородичне куће.
3. недеља
Анализа потреба индивидуалне породице. Шта је пројектни задатак?
4. недеља
Димензионисање употребног простора у једнопородичној кући.
5. недеља
Програм и концепт једнопородичне куће. Типологија једнопородичних стамбених објеката.
6. недеља
Контекст једнопородичне куће. Позиција у урбаном ткиву, локација, оријентација, осунчаност и климатски утицаји.
7. недеља
Однос споља–унутра. Повезаност објекта с окружењем. Организација припадајуће парцеле.
8. недеља
Уметничко обликовање, анализа структуре и форме једнопородичне куће.
9. недеља
Детаљи једнопородичних објеката – материјализација, конструктивни детаљи.
10. недеља
Начини графичког представљања пројекта једнопородичне куће. Од идеје до реализације.
11. недеља
Породична кућа кроз историју – традиционални облици становања.
12. недеља
Породична кућа кроз историју – антологијски примери XX века 1. део.
13. недеља
Породична кућа кроз историју – антологијски примери XX века 2. део.
14. недеља
Породична кућа кроз историју – антологијски примери XX века 3. део.
15. недеља
Породична кућа кроз историју – кућа за савременог човека.

Практична настава

Вежбе. Рад на вежбама подразумева израду идејног пројекта једнопородичне куће на основу задатог пројектног програма, уз осврт на теоријску наставу. Израда задатка се одвија кроз пратеће вежбе чија је суштина наглашавање одређених аспеката целокупног пројекта.

Литература

  1. Миленковић, Б. Увод у архитектонску анализу 1. Београд: Грађевинска књига, 2009.
  2. Миленковић, Б. Увод у архитектонску анализу 2. Београд: Грађевинска књига, 2009.
  3. Панеро, J., Зелник M. Антрополошке мере и ентеријер. Београд: Грађевинска књига, 2009.
  4. Нојферт, E. Архитектонско пројектовање. Београд: Грађевинска књига, 2012.
  5. Зеви, Б. Како гледати архитектуру. Београд: Клуб младих архитеката, 1966.
  6. Норберг-Шулц, К. Становање: станиште, урбани простор, кућа. Београд: Грађевинска књига, 1990.
  7. Clark, R. H., Pause, M. Precedents in architecture. Hoboken: John Wiley & Sons, 2012.
  8. Edwards, B. Understanding architecture through drawing. Taylor & Francis, 2008.
  9. Fawcett, A. P. Architecture design notebook. London: Routledge, 2007.
  10. Frederick, M. 101 things I learned in architecture school. Cambridge: Mit Press, 2007.

Методе извођења наставе

Теоријска анализа градива, практични рад на изради идејног пројекта једнопородичне куће, колоквијум, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 4

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања и вежби
10
Графички рад
50
Колоквијуми
10
Завршни испит
Поена
Испит
30
Scroll to Top