”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Пројектовање објеката јавних намена

Пројектовање објеката јавних намена

Предавања и вежбе: Доц. Милена Грбић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Нема

Циљ предмета

Циљ предмета је да се студенти упознају са садржајем и сложеношћу објеката који припадају типологији јавне намене у архитектонском пројектовању

Исход предмета

Оспособљеност за израду идејног пројекта објекта јавне намене уз примену стечених знања на стручним предметима из области архитектнског пројектовања.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Уводна разматрања о теми.
2. недеља
Историјски оквир и еволутивни развој.
3. недеља
Пројектантске доктрине епистемологије епохе.
4. недеља
Пројектантске доктрине епистемологије епохе.
5. недеља
Просторна и програмска структура типологије.
6. недеља
Искуства контекста: просторне детерминанте.
7. недеља
Искуства архитектуре: програмске детерминанте.
8. недеља
Искуства архитектуре: програмске детерминанте опслуживања простора, административни, технички и сервисни простори.
9. недеља
Креирање идентитета и карактера објекта.
10. недеља
Перцептивни ниво комуникације.
11. недеља
Синтаксички ниво комуникације.
12. недеља
Синтеза: Функционална и програмска поставка.
13. недеља
Услуга типологије као места.
14. недеља
Услуга типологије као неместа.
15. недеља
Критички осврт на тему.

Практична настава

Вежбе. Током израде Пројекта стамбене зграде прати се теоријска настава.

Литература

  1. Koolhaas, Rem, i Mau Bruce. 1997. S, M, L, XL. Rotterdam: 010 Publishers.
  2. Нојферт, Ернст, 1996. Архитектонско пројектовање. Београд: Грађевинска књига
  3. Зеви, Бруно, 1966. Како гледати архитектуру. Београд: Клуб младих архитеката
  4. Balmer, Jeffrey, i Michael T. Swisher. 2013. Diagramming the Big Idea – Methods for Architectural Composition. New York: Routledge
  5. Цумтор, Питер. 2003. Мислити архитектуру. АГМ: Загреб
  6. Мишкељин, Ивана и Јелена Атанацковић Јеличић. 2018. Савремени приступи архитектонском пројектовању простора јавне намене. Нови Сад: Факултет техничких наука

Методе извођења наставе

Теоријска анализа градива, практични рад на изради идејног пројекта објекта јавне намене.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2
Практична настава: 4

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања и вежби
10
Графички рад
40
Колоквијуми
20
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
30
Scroll to Top