”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Пројектовање и изградња објеката хидротехничке инфраструктуре

Пројектовање и изградња објеката хидротехничке инфраструктуре

Предавања и вежбе: Проф. Мирјана Хoрват, Проф. Золтан Хорват

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема.

Циљ предмета

Упознавење са законима, прописима, стандардима и нормативима који се односе на израду техничке документације и грађење објеката, као и закона и других прописа из области водопривреде и хидротехнике.

Исход предмета

Студенти се оспособљавају за израду техничке документације у складу са постојећим законима, прописима, стандардима и нормативима.

Садржај предмета

Теоријска настава

I Закон о планирању и изградњи објеката са припадајућим подзаконским актима:

 1. Плански документи (просторни планови, урбанистички планови);
 2. Припрема пројектне документације:
  • Информација о локацији;
  • Локацијски услови;
  • Садржај и врста техничке документације;
  • Техничка контрола;
  • Грађевинска дозвола;
 3. Извођење грађевинских радова:
  • Градилишна документација;
  • Стручни надзор;
  • Технички преглед објекта и употребна дозвола.

II Закон о планирању и изградњи објеката са припадајућим подзаконским актима:Закон о водама и подзаконска акта из области водопривреде и хидротехнике:

 1. Планска документа за управљање водама;
 2. Уређење и коришћење вода;
 3. Заштита вода од загађивања;
 4. Водна акта и водна документација:
  • Водни услови;
  • Водна сагласност;
  • Водна дозвола;
  • Водни налог;
 5. Регулатива о хидрантској мрежи за заштиту од пожара

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

 1. Закон о планирању и изградњи (и припадајући Правилници).
 2. Закон о водама (и припадајући Правилници).
 3. СРПС стандарди и сродни документи, Институт за Стандардизацију Србије.
 4. ДИН стандарди, Немачки завод за стандардизацију..

Методе извођења наставе

Настава се изводи у виду предавања, вежби и консултација. На почетку семестра се задаје елаборат са циљем да студенти стекну практично искуство у припреми техничке документације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Израда и одбрана задатака задатих током семестра
30
Завршни испит
Поена
Испит
70
Scroll to Top