”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Пројектовање геодетских радова у инжењерству

Пројектовање геодетских радова у инжењерству

Предавања и вежбе: Проф. Мирослав Д. Кубурић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање студената са структуром и методологијом пројектовања геодетских радова у различитим инжењерским областима у циљу изградње, експлоатације и контроле квалитета инжењерских објеката.

Исход предмета

Студенти требају да стекну знања и вештине – упознају се са специфичностима израде пројектнотехничке документације геодетких радова у различитим инжењерским областима.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Увод. Појам пројектовања. Примена геодезије у инжењерству. Законски оквир.
2. недеља
Просторни референтни системи. 1Д и 2Д мреже. Полигонски влак. Мрежа објекта. Мреже перманентних станица.
3. недеља
Појам идејног и главног пројекта геодетских радова код изградње грађевиснких, инфраструктурних и индустријских објеката.
4. недеља
Пројектовање геодетских радова за потребе изградње улица, путева, железничких пруга и аеродрома.
5. недеља
Пројектовање геодетских радова за потребе изградње улица, путева, железничких пруга и аеродрома.
6. недеља
Пројекти ескпопријације. Право службености.
7. недеља
Израда пројектне документације за потребе парцелације и препарцелације. Пројектовање геодетских радова за потребе пројектовања и изградње мостова.
8. недеља
Пројектовање геодетских радова за потребе пројектовања и изградње тунела.
9. недеља
Пројектовање геодетских радова за потребе пројектовања и изградње хидротехничких објеката.
10. недеља
Пројектовање геодетских радова за потребе пројектовања и изградње зграда.
11. недеља
Пројектовање геодетских радова за потребе пројектовања и изградње електроенергетских објеката.
12. недеља
Пројектовање геодетских радова за потребе пројектовања и изградње линијских објеката (жичаре, цевоводи, продуктоводи, кабловска инфраструктура).
13. недеља
Пројектовање геодетских радова за потребе пројектовања и изградње линијских објеката (жичаре, цевоводи, продуктоводи, кабловска инфраструктура).
14. недеља
Пројектовање геодетских радова за потребе испитивања деформација тла и објеката.
15. недеља
Колоквијум.

Практична настава

Вежбе. Практичне вежбе прате динамику и садржај теоријских предавања.

Литература

  1. Закон о државном премеру и катастру
  2. Закон и планирању и изграднњи објеката
  3. M. Трифковић, Г. Маринковић, Г. Пејчић: Геодезија у грађевинарству, Брчко, 2012.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2
Практична настава: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
30
Колоквијуми
20
Завршни испит
Поена
Писмени испит
50
Усмени испит
Scroll to Top