”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Процена вредности непокретности

Процена вредности непокретности

Предавања и вежбе: Проф. Мирослав Кубурић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање студената са теоријским основама и моделима процене вредности непокретности.

Исход предмета

Студенти овладавају теоријским и практичним вештинама неопходним за утврђивање и процену вредности непокретности.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Увод. Појам непокретности. Природа вредности. Непокретности и њихова процена.
2. недеља
Институционална уређеност поступка процене. Судски вештаци и овлашћени (лиценцирани) проценитељи.
3. недеља
Међународни и национални стандарди у области процене вредности некретнина.
4. недеља
Поступак процене. Власник непокретности – права и његови интереси.
5. недеља
Тржиште некретнина. Тржиште новца. Тржиште капитала. Тржишно подручје и тржишни региони. Анализа тржишта.
6. недеља
Прикупљање, снимање и верификација података неопходних за поступак процене. Опис некретнине. Коришћење земљишта. Утицај облика и локације некретнине.
7. недеља
Земљишна рента, појам и облици. Опадање вредности кроз амортизацију. Каматна политика. Додтни трошкови. Елементи прихода. Остатак вредности.
8. недеља
I колоквијум.
9. недеља
Трошковни приступ (анализа цене коштања).
10. недеља
Тржишни приступ (анализа упоређења продаје).
11. недеља
Метода капитализације дохотка (прихода).
12. недеља
Приступ упоређења продаје. Усаглашавање и технике у приступу упоређења продаје.
13. недеља
Дисконтовање новчаних токова у анализи процене. Усаглашавање и вредност компоненти. Порези на непокретности.
14. недеља
Израда проценитељских извештаја.
15. недеља
II колоквијум.

Практична настава

Вежбе. Израда семинарског рада који обухвата формирање проценитељског извештаја о вредности непокретности коришћењем неког од модела процене на примерима објеката и земљишта.

Литература

  1. The Appraisal of Real Estate, дванаесто издање, Chicago, 2001.
  2. М. Миладиновић: Процена вредности непокретности, Београд, 2008.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 3
Практична настава: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Семинарски рад
40
Колоквијуми
60
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
(60)
Scroll to Top