”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Примене ГИС-а у хидротехници

Примене ГИС-а у хидротехници

Предавања и вежбе: Проф. Мирослав Д. Кубурић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Mастер академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

Циљ предмета

Изучавање принципа географских информационих система (са посебним фокусом на ArcGIS и његове екстензије Spatial and 3D Analyst) са применом на развој дигиталног приказа терена и база података за потребе анализе и симулације (математичко моделисање) у области хидротехнике. Коришћење дигиталног приказа терена и осталих информација као улазних података за анализе и симулације у области хидротехнике. Приказ резулатата анализа и симулација у ArcGIS окружењу.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Увод у ArcGIS.
2. недеља
GIS концепти.
3. недеља
Приказивање података.
4. недеља
Претраживање базе података.
5. недеља
Рад са просторним подацима.
6. недеља
Рад са табелама.
7. недеља
Едитовање података.
8. недеља
Рад са геореференцираним подацима.
9. недеља
Приказивање података.
10. недеља
Извори дигиталних података за модел терена (нпр. слив и мреза водотока).
11. недеља
Теренска мерења као додатни извор података – веза са GIS.
12. недеља
Обрада дигиталног модела терена.
13. недеља
Триангулационе нерегуларне мреже.
14. недеља
Репрезентативне коте, картографске пројекције и координатни системи.
15. недеља
Мапирање подататка сачуваних у бази података.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. М. Кукрика: Географски информациони системи, Географски факултет, Београд, 2000.
  2. З. Поповић: Геоинформациони системи, скрипта, ВГГШ, Београд, 2005.
  3. Understanding GIS: the Arc/Info Method, produced by the Environmental Systems, Research Institute, Redlands CA

Методе извођења наставе

Предавања, рад на вежбама, консултације.
Током сместра ће се континуално задавати задаци са роком израде од једне до две недеље. Задаци ће се заснивати на примени расположивих софтверских пакета. Захтеваће се да се сваки задатак заврши у задатом року. Сваки задатак ће бити прегледан, оцењен и, по потреби, пропраћен коментарима и препорукама наставника.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Практична настава
50
Завршни испит
Поена
Писмени испит
25
Усмени испит
25
Scroll to Top