”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Примена ГИС-а у саобраћајницама

Примена ГИС-а у саобраћајницама

Предавања и вежбе: Проф. Мирослав Д. Кубурић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема.

Циљ предмета

Стицање општих знања о географским информационим системима и њиховој примени у области планирања, пројектовања, изградње, експлоатације и одржавања саобраћајница. Упознавање са основним компонентама и алатима за примену.

Исход предмета

Познавање основних елемената ГИС технологије. Идентификација и добијање основних информација за успостављање ГИС-а. Конципирање ГИС технологије за примену у саобраћају. Основни рад са ГИС алатима у домену саобраћајница.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Упознавање са предметом. Увод у ГИС. Историјски развој. Дефиниције и појмови.
2. недеља
Типови података у ГИС-у. Компоненте ГИС-а. ЦАД системи и ГИС. Врсте ГИС-а. Земљишни информациони системи. Просторни информациони системи.
3. недеља
Хардwаре-ска компонента ГИС-а. Уређаји за прикупљање података. Уређаји за руковање и обраду података. Рачунарски системи. Елементи безбедности, заштите, управљања и надзора у рачунарским мрежама. Уређаји за излаз и презентацију.
4. недеља
Софтwаре-ска компонента ГИС-а. Софтwаре-ска хијерархија у ГИС-пакетима. Основни софтwаре. Апликативни софтwаре.
5. недеља
Основне функције ГИС-а. Апликативни аспекти ГИС-а. Софтwаре за комуникацију и презентацију.
6. недеља
Прикупљање просторних података. Примарне методе прикупљања. Секундарне методе прикупљања. Извори података.
7. недеља
Квалитет података. Врсте и општи узрочници грешака. Верификација прикупљених података у ГИС-у. Допуна и одржавање података. Планирање и пројектовање.
8. недеља
Моделирање података и процеса у ГИС-у (геометријско моделирање, тополошко моделирање, тополошкогеометријски упити, моделирање тематског садржаја). Принципи моделирања. Структурирањеподатака.
9. недеља
Базе података (основни концепт и дефиниције). Управљање и администрација базама података. Приступ подацима у бази података. Трансакциони концепт у ДБМС.
10. недеља
Модели података. Обухватање просторних података.
11. недеља
Стандарди у ГИС-у. ГИС и Интернет. Практична искуства у примени ГИС-а у свету. Правци даљег развоја ГИС-а. Организациони аспекти ГИС-а.
12. недеља
Примена геоинформационих система у саобраћајницама (планирање,пројектовање,изградња).
13. недеља
Примена геоинформационих система у саобраћајницама (експлоатација,одржавање).
14. недеља
Примена геоинформационих система у саобраћајницама (управљање инфраструктуром, управљање саобраћајем).
15. недеља
Презентација и одбрана семинарског рада.

Практична настава: Вежбе

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Михајловић, Д., Просторни информациони системи, ауторизована предавања, Универзитет у Београду, Грађевински факултет,Београд, 1996.
  2. Clarke, K.C., Getting Started with Geographic Information Systems, Prentice Hall, Upper Saddle River, 1997.
  3. Кукрика, М., Географски информациони системи, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, 2000.
  4. Поповић, З., Геоинформациони системи, скрипта, Виша грађевинско-геодетска школа, Београд, 2005.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, семинарски рад, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2
Практична настава: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања, активност у току вежби
5
Семинарски рад
25
Колоквијуми
40 (2×20)
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
30
Scroll to Top