”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Преднапрегнути бетон

Преднапрегнути бетон

Предавања и вежбе: Доц. Смиља Бурсаћ

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

Циљ предмета

Кроз овај предмет студенти стичу основна знања из области претходно напрегнутих конструкција.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Увод, историјат, основни појмови.
2. недеља
Материјали. Челик за преднапрезање. Особине које треба да задовољи бетон који се користи код преднапрегнутих конструкција, ињекциона маса.
3. недеља
Објашњење принципа преднапрезања. Врсте претходно напрегнутог бетона.
4. недеља
Облици елемената од претходнонапрегнутог бетона. Промена силе преднапрезања.
5. недеља
Губици силе преднапрезања.
6. недеља
Утицаји у конструкцијама.
7. недеља
Димензионисање.
8. недеља
Гранична стања употребљивости.
9. недеља
Гранична стања носивости.
10. недеља
Посета градилишту.
11. недеља
Уношење силе преднапрезања и конструктивне појединости.
12. недеља
Конструкцијеке појединости. Котве, сидрење.
13. недеља
Претходно напрегнути елементи и конструкција.
14. недеља
Претходно напрегнути елементи и конструкција.
15. недеља
Посета институту за преднапрезање.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Група аутора: Приручник за примену ПБАБ’87., JUDIMK Београд, 1989.
  2. Ж. Радосављевић: Армирани бетон 2, Градјевинска књига, Београд, 1988.
  3. Ж. Радосављевић, Д. Бајић: Армирани бетон 3, Градјевинска књига, Београд, 1988.
  4. И. Томичић: Бетонске конструкције, Школска књига, Загреб, 1988.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, семинар, посета градилишту, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 3
Вежбе: 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
30
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30
Усмени испит
30
Scroll to Top