”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Површински носачи

Површински носачи

Предавања и вежбе: Проф. Драган Д. Милашиновић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Отпорност материјала 1 и 2

Циљ предмета

Теорија и методе решавања напона и деформација код површинских носача у грађевинским конструкцијама.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Основни појмови и класификација површинских носача.
2. недеља
UТеорија савијања танких плоча.
3. недеља
Навиерово и М.Левyево решење за правоугаоне плоче.
4. недеља
Кружне плоче.
5. недеља
Метод коначних разлика у решавању кружних плоча.
6. недеља
Метод коначних трака у решавању произвољно ослоњених ортотропних правоугаоних плоча.
7. недеља
Плоче напрегнуте у својој равни.
8. недеља
Решавање методом коначних елемената и трака.
9. недеља
Мембранска теорија љуски.
10. недеља
Ротационо симетричне љуске при ротационо симетричном оптерећењу.
11. недеља
Мембранска теорија цилиндричних љуски.
12. недеља
Теорија савијања цилиндричних љуски.
13. недеља
Метод коначних трака у решавању полиедарских љуски, преузимање семинарског рада.
14. недеља
Анализа рачунарског програма према методу коначних трака и обрада семинарског рада.
15. недеља
Одбрана семинарског рада.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Н. Хајдин: Теорија плоча напрегнутих на савијање, Научна књига, Београд, 1977.
  2. Н. Хајдин: Плоче напрегнуте у својој равни, Научна књига, Београд, 1977.
  3. Н. Хајдин: Љуске, Научна књига, Београд, 1977.
  4. Д. Д. Милашиновић: Метод коначних трака у теорији конструкција: са рачунарским програмима,
    Студент, Нови Сад, 1994.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, семинар, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Семинари
30
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
60
Scroll to Top