”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Подземне конструкције

Подземне конструкције

Предавања: Проф. Игор Јокановић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Докторске академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема

Циљ предмета

Теоријска изучавања механике стена и изучавања у области пројектовања и грађења подземних конструкција.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Основе теорије механике стена.
2. недеља
Класификација стенских маса за подземне објекте.
3. недеља
Основне једначине механике деформабилног тела.
4. недеља
Испитивање и осматрање система подземна конструкција – терен.
5. недеља
Анализа напонских стања око шупљина – аналитичка и нумеричка решења.
6. недеља
Теорија подградних система.
7. недеља
Параметарска анализа савремених тунелских метода ПАСТМ.
8. недеља
Анализа интеракције стенска маса – подземна конструкција.
9. недеља
Моделирање у подземним конструкцијама.
10. недеља
Геотехничка сидра – теоријске поставке.
11. недеља
Ињектирања стенских маса – теоријска анализа.
12. недеља
Теоријске основе савремених метода грађења.
13. недеља
НАТМ – теоријске основе.
14. недеља
Развој софтвера у подземној изградњи.
15. недеља
Одбрана семинарског рада.

Практична настава

Прати ток теоријске наставе.

Литература

  1. Драган Лукић, Писана предавања, 2007
  2. Драган Лукић, Докторска дисертација, Грађевински факултет Београд, 1998
  3. Дејан Дивац, Докторска дисертација, Грађевински факултет Београд, 2000
  4. Звонко Томановић, Докторска дисертација, Грађевински факултет Подгорица, 2004
  5. Миодраг Константиновић, Параметарска анализа, Београд, 1988
  6. Иван Вркљан, Механика стијена, Ријека, 2000 E.Hoek, Rock Mechanics, 2000
  7. John Bickel, Thomas Kuesel, Elwzn King, Tunnel Engineering Handbook,Washington, 1996

Методе извођења наставе

Менторски облик наставе остварује се кроз предавања и консултација током израде семинарског рада кандидата.

Број часова активне наставе

Број часова активне наставе: 5
Предавања: 2
Студијски истраживачки рад : 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Рад током семестра (израда задатака, израда и одбрана семестралних пројеката):
максимално 50 (минимално 27.5 за позитиван успех)
Завршни испит (писмени и/или усмени):
максимално 50 (минимално 27.5 за позитиван успех)
Scroll to Top