”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Основе урбанизма

Основе урбанизма

Предавања и вежбе: Проф. Викторија Ф. Алаџић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање са основним принципима урбанистичког планирања града и израде урбанистичког плана или
пројекта кроз семестрални пројекат.

Исход предмета

Стицање основних знања из области урбанистичког планирања у складу са прописима.
Стицање знања о савременим тенденцијама у области планирања, одрживом развоју и одрживом граду.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Уводно предавање. Циљ изучавања предмета. Појам урбанизације.
2. недеља
Елементи и нивои простора. Идентификација и орјентација.
3. недеља
Елементи структуре града.
4. недеља
Град као сједињена форма – urbana struktura grada, корисници, активности, урбане функције.
5. недеља
Теоретски део: OGC Сервиси, INSPIRE Директива.
6. недеља
Становање и утицај природних чинилаца.
7. недеља
Стамбени блок, кућа и урбанистички параметри.
8. недеља
Типови улица и њихови елементи.
9. недеља
Тргови – значај, елементи, класификација.
10. недеља
Зеленило у насељима и ван њих.
11. недеља
Инфраструктура и саобраћај.
12. недеља
Законска регулатива у области урбанистичког планирања.
13. недеља
Врсте планова. Однос генералног и регулационог плана.
14. недеља
Програм и планирање града.
15. недеља
Одрживи развој и одрживи град.

Практична настава

Израда урбанистичког плана (пројекта) задатог подручја. Инсталација софтвера, Вежбе употребе података простoрне инфраструктуре (SDI) Overview-data, OGC Сервиса –Web Feature Сервиса (WFS), Web Map Сервиса (WMS).

Литература

  1. Б. Стојков, План и судбина града, Грађевинска књига, Београд 1992.
  2. Б. Мирковић, Основи урбанизма 1а, 1б, 2а, 2б, Грађевинска књига, Београд 1983.
  3. K. Lynch, G. Hack: Site Planning, London, 2000.
  4. Р. Криер, Градски простор, Грађевинска књига, Београд 1991.
  5. Г. Кулен, Градски пејзаж, Грађевинска књига, Београд 1990.
  6. К. Норберг Шулц, Становање, станиште, урбани простор, кућа, Грађевинска књига, Београд
    1990.
  7. http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
  8. http://www.opengeospatial.org/

Методе извођења наставе

Теоријска анализа градива, практични рад на изради урбанистичког плана, колоквијум, консултације, теренска настава.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Графички рад
45
Колоквијум
20
Завршни испит
Поена
Испит
30
Scroll to Top