”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Основе саобраћајница

Основе саобраћајница

Предавања и вежбе: Доц. Мила Свилар

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање са основама пројектовања и грађења саобраћајница: путева, железница и аеродрома.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева у смислу оспособљеност студента да активно сарађује са инжењерима
саобраћајне струке.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Програм предмета. Опште о саобраћају. Развој путног саобраћаја и улога путне мреже. Развој железничког саобраћаја и улога железничке мреже. Водни саобраћај. Ваздушни саобраћај. Путеви – класификација.
2. недеља
Путеви – пројектни параметри.
3. недеља
Путеви – пројектни параметри.
4. недеља
Путеви – елементи попречног профила.
5. недеља
Елементи ситуационог плана.
6. недеља
Елементи нивелационог плана. Витоперење.
7. недеља
1. колоквијум.
8. недеља
Одређивање положаја пута. Трасирање. Прорачун земљаних маса.
9. недеља
Елементи аеродрома.
10. недеља
Бетонске и флексибилне коловозне конструкције.
11. недеља
Класификација железница. Конструктивни елементи железничких пруга.
12. недеља
Трасирање.
13. недеља
Горњи строј.
14. недеља
Основни пројектни елементи железничких станица.
15. недеља
2. колоквијум.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. А. Цветановић: Основи путева, Научна књига, Београд, 1989.
  2. Д. Лукић: Основи саобраћајница, Писана предавања, Г. Ф. Суботица.
  3. Д. Бајић: Железнице, Грађевински факултет Београд, 1978

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, семинар, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
20
Семинар
20
Завршни испит
Поена
Писмени испит
20
Усмени испит
30
Scroll to Top