”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Основе просторног планирања

Основе просторног планирања

Предавања: Проф. Викторија Алaџић
Вежбе: Асистент Дијана Ђурић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање студената са практичним аспектима просторног планирања и урбанизма.

Исход предмета

Студенти су упознати са основним појмовима просторног планирања и урбанизма и улоге геодезије у њима. Кроз практични задатак оспособљени су да примењују геодетске методе у разради урбанистичких пројеката и пројеката парцелације

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Основе просторног и урбанистичког планирања. Институције и прописи о просторном и урбанистичком планирању и изградњи објеката.
2. недеља
Просторно планирање. Уређење простора. Врсте планских докумената.
3. недеља
Стратегија и шема просторног развоја.
4. недеља
AПросторни планови. Генерални урбанистички план. Детаљни урбанистички план.
5. недеља
Поступак израде и доношења планских докумената.
6. недеља
Реализација просторних планова. Улога геодезије у просторном планирању.
7. недеља
I колоквијум.
8. недеља
Урбанистичко планирање. Уређење насеља. Врсте урбанистичких планова.
9. недеља
Генерални план. План општег уређења. План генералне регулације. План детаљне регулације.
10. недеља
Урбанистички пројекат. Акт о урбанистичким условима. Поступак за израду и доношења урбанистичких планова.
11. недеља
Реализација урбанистичких планова. Улога геодезије и геоинформатике у урбанистичком планирању.
12. недеља
Грађевинско земљиште. Грађевинска парцела – парцелација и препарцелација.
13. недеља
Изградња и рушење објеката. Пројектна документација за изградњу објекта. Одобрење за изградњу и употребу.
14. недеља
Обавезе инвеститора и извођача радова. Обавезе служби за катастар непокретности.
15. недеља
II колоквијум.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Писана предавања.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
40
Завршни испит
Поена
Писмени испит
(40)
Усмени испит
50
Scroll to Top