”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Основе програмирања

Основе програмирања

Предавања и вежбе: Доц. Андреа Рожњик

Студијски програм: Основне академске студије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Математика 3

Циљ предмета

Намена и циљ предмета је стицање теоријског и пректичног знања из области програмирања, с освртом на примену у математици.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

Алгоритам – основни кораци и симболи, шеме
Програмирање – наредбе, циклуси, програм
Основе рада у програмским пакетима, на пример Excel, Mathematica, Matlab, Mathics, Octave

Програмирање у матматици:

  • математичке формуле
  • нумеричко решавање једначина
  • апроксимације функција
  • нумеричка интеграција
  • нумеричко решавање диференцијалних једначина
  • осврт на статистичку обраду података

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Д. Херцег, Н. Крејић, Нумеричка анализа, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 1995
  2. T. Budd, An Introduction to Object-Oriented Programming, Addison-Wesley, 1991
  3. K. E. Atkinson, An Introduction to Numerical Analysis, John Wiley & Sons, New York, 1978

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2
Практична настава: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
10
Активност у току вежби
10
Колоквијуми
50
Завршни испит
Поена
Испит
30
Scroll to Top