”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Основе металних конструкција

Основе металних конструкција

Предавања и вежбе: Доц. Смиља Бурсаћ

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Механика, Отпорност материјала

Циљ предмета

Упознавање са основним поступцима прорачуна и димензионисања металних конструкција.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Опште о металним конструкцијама. Област примене. Својства и особине челика. Историјски преглед. Производња гвожђа и челика
2. недеља
Механичке и хемијске особине челика. Обележавање-означавање врста челика. Штапови. Лимови. Профилисани носачи. Шупљи профили. Хладно обликовани профили. Материјали за спајање.
3. недеља
Метода допуштених напона. Метода граничних стања носивости и употребљивости. Оптерећења и коефицијенти сигурности. Закивци. Прорачун носивости закивака.
4. недеља
Вијци, облици и димензије. Класе чврстоће вијака. Прорачун носивости вијака на смицање , на притисак по омотачу рупе и на затезање. Комбиновано напрезање вијака.
5. недеља
Прорачун наставака.Слабљење елемената рупама за спојна средства. Меродавни пресеци затегнутог и притиснутог штапа. Општа правила распореда закивака и вијака у вези.
6. недеља
Високовредни вијци. Смичући спојеви. Затежући спојеви. Уношење силе силе преднапрезања. Прорачун вијака у смичућим и затегнутим спојевима. Класе чврстоће вијака.
7. недеља
Заваривање.Поступци заваривања. Додатни материјал за заваривање. Контрола кКвалитета заварених спојева. Врсте спојева и шавова. Прорачун угаоних и сучеоних шавова.
8. недеља
Прорачун и конструисање монтажних наставака штапа према аксијалној сили затезања- притиска. Прорачун према површини попречног пресека и према сили.
9. недеља
Прорачун монтажног наставка оптерећеног М.Н,Т силом оствареног вијцима Контрола напона у носачу на месту наставка. Прорачун броја вијака и подвезица.
10. недеља
Прорачун конзолног носача применом чеоне плоче и високовредних вијака.
11. недеља
Прорачун и конструисање веза под углом. Везе са континуитет ламелом.
12. недеља
Решеткасти носачи. Основна правила за конструисање. Облици и димензије.Прорачун штапова решеткастих носача. Просторни решеткасти носачи. Решеткасти носачи са чворним лимом и без чворног лима. Решеткасти носачи од шупљих профила.
13. недеља
Пуни носачи. Основни облици и статички системи. Пуни носачи израђени од ваљаних профила. Пуни лимени носачи. Обликовање попречних пресека. Заштита металних конструкција од корозије.
14. недеља
Прорачун и конструисање аксијално притиснутих штапова. Линеарна теорија извијања,прорачунске криве извијања, Одређивање дужина извијања према СРПС У.Е7.086/1986. Прорачун стабилности аксијано притиснутих штапова једноделног попречног пресека према. СРПС У.Е7.081/1986.
15. недеља
Стручна пракса.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Предавања –скрипта, М.Бешевић-2012,
  2. М.Бешевић,А.Тешановић, Ј. Добрић; Збирка решених испитних задатака из Металних конструкција, Грађевински Факултет Суботица, 2002.
  3. М.Бешевић,А.Тешановић: Металне конструкције 2 –хале и складишта Грађевински Факултет
    Суботица, 2011.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 3
Вежбе: 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
20
Колоквијуми, семинарски, задаци
30
Завршни испит
Поена
Писмени испит
25
Усмени испит
20
Scroll to Top