”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Основе хидротехнике

Основе хидротехнике

Предавања и вежбе: Доц. Огњен Габрић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Механика флуида

Циљ предмета

Кроз овај предмет студенти се уводе у проблеме хидротехнике, водних ресурса и водног инжењерства.

Исход предмета

Студент стиче увид у хидролошке, хидаруличке процесе на сливу.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Протицај.
2. недеља
Везе између водостаја и протицаја.
3. недеља
Падавине.
4. недеља
Отицај.
5. недеља
Везе између падавина и отицаја.
6. недеља
Испаравање и транспирација.
7. недеља
Подземне воде.
8. недеља
Сређивање опажених података.
9. недеља
Слив.
10. недеља
Водоснабдевање.
11. недеља
Каналисање.
12. недеља
Наводњавање.
13. недеља
Одводњавање.
14. недеља
Регулисање водотока.
15. недеља
ЕУ норме.

Практична настава

Вежбе. Практична настава по свом садржају прати теоријску наставу.

Литература

  1. Г. Хајдин: Основе хидротехнике. – Београд: Грађевински факултет 2002.
  2. Г. Хајдин, Hovány Lajos, Török Enikő: Испитни задаци из предмета „Основе хидротехнике”. −
    Суботица: Универзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица, 1988.
  3. Л. Ховањ: Решени испитни задаци из предмета „Основе хидротехнике“. – Суботица: Грађевински
    факултет 2017.

Методе извођења наставе

Предавање, вежбе, консултације.
(Током сместра ће се континуално задавати задаци са роком израде од једне до две недеље. Захтеваће
се да се сваки задатак заврши у задатом року. Сваки задатак ће бити прегледан, оцењен и, по потреби,
пропраћен коментарима и препорукама наставника.)

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Рад током семестра – вежбе
50
Завршни испит
Поена
Писмени испит
50
Scroll to Top