”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Основе геонаука

Основе геонаука

Предавања: Проф. Јелена Гучевић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 2
Услов: Нема

Циљ предмета

После завршеног курса студент треба у потпуности да сагледа опште и специфичне могућности примене геодетске науке.

Исход предмета

Као резултат се очекује да ће студент бити у могућности да изврши предикцију свог будућег усавршавања и буде спреман да сагледа значај тимског рада у реализацију послова у области геодезије и других сродних дисциплина.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Упознавање са садржајем предмета, облицима извођења наставе, тематским целинама и предиспитним и испитним обавезама.
2. недеља
Историјски и научни почетак геодезије. Грчка ера, Средњи век, астрономска учења и учења везана за теорију гравитације.
3. недеља
Постанак и развој науке о кретању небеских тела. Кретања у којима учествује Земља.
4. недеља
Гравитационо поље Земље, структура тела Земље, временске деформације и атмосфера Земље.
5. недеља
Стварни облик Земље и референтне површи геодетског позиционирања.
6. недеља
Међународна геодетска научна и струковна удружења.
7. недеља
Организација геодетске делатности у Републици Србији.
8. недеља
Метрологија, њени главни задаци и подела. Појам мерења, мерена величина, резултат мерења и јединица мере.
9. недеља
Геодетски премер, уводни појмови и методе прикупљања података. Државни премер, подела и значај. Катастар и евиденције о непокретностима и водовима.
10. недеља
Карографија, критеријуми за поделу картографије, топографске карте.
11. недеља
Фотограметрија и даљинска детекција. Историјски развој, подела и примена фотограметрије. Прикупљање података даљинском детекцијом и сателитске мисије.
12. недеља
Инжењерска геодезија, задаци и област примене. Геодетски премер за посебне потребе у области грађевинарства и архитектуре, пољопривреде и шумарства, машинства и рударства.
13. недеља
Уређење земљишне територије на нивоу целе државе и локално у појединим деловима. Конфискација, национализација, аграрна реформа, колонизација. Експропријација, арондација и комасација.
14. недеља
Конфискација, национализација, аграрна реформа, колонизација. Експропријација, арондација и комасација.
15. недеља
Консултације и припрема студената за израду завршног дела испита.

Практична настава

Литература

  1. интернет сајтови: www.iugg.org; www.fig.org; www.rgz.sr.gov.yu и други.
  2. Vaniček P. & Krakiwsky E.: Геодезија – концепти, Савез геодета Србије, 2005.
  3. В. Миловановић: Општа картографија, Грађевински факултет, Београд, 1981.
  4. Карл Краус: Фотограметрија, Књига 1 – Основе и стандардни поступци, Научна Књига, Београд, 1986.
  5. М. Трифковић, Г. Маринковић: Одабрана поглавља из катастра непокретности, Нови Сад, 2017.
  6. и друга литература по препоруци предметног наставника.

Методе извођења наставе

Предавања.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
Колоквијуми
Завршни испит
Поена
Есеј
45
Усмени испит
50
Scroll to Top