”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Основе фундирања

Основе фундирања

Предавања: Ива Деспотовић
Вежбе: Асистент Немања Браловић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Механика тла, Основе бетонских конструкција

Циљ предмета

Циљ предмета је да упозна студенте са пројектовањем и извођењем темељних ископа, заштите дубоких
темељних јама, снижења подземне воде, потпорних зидова, плитких и дубоких темеља, ојачања темеља
и санације темеља, примена рачунара у фундирању.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Увод, литература, законска регулатива, подлоге за пројектовање темеља.
2. недеља
Врсте темељења, анализа оптерећења темеља, механизација у темељењу.
3. недеља
Темељне јаме, заштита темељних јама прибојима.
4. недеља
Заштита темељних јама прибојима – дијафрагмама.
5. недеља
Заштита темељних јама загатима.
6. недеља
Потпорне конструкције.
7. недеља
Прорачун и пројектовање темеља од неармираног бетона.
8. недеља
Прорачун и пројектовање, тракастих темеља и самаца од армираног бетона.
9. недеља
Прорачун и пројектовање, тракастих темеља и самаца од армираног бетона.
10. недеља
Прорачун и пројектовање темељних роштиља и плоча од армираног бетона.
11. недеља
Дубоко темељење на бунарима, сандуцима и кесонима.
12. недеља
Дубоко темељење на шиповима, врсте шипова по материјалу и технологији израде.
13. недеља
Прорачун и пројектовање темеља на шиповима и дијафрагмама.
14. недеља
Ојачање темеља, санација темеља.
15. недеља
Снижавање подземне воде у темељној јами.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. И. Богољуб: Фундирање И, Грађевински факултет Суботица, 1998.
  2. С. Стевановић: Фундирање И, Научна књига Београд, 1989.
  3. Е. Нонвајлер: Механика тла и темељење грађевина, Школска књига Загреб, 1990.
  4. Група аутора: Сложено фундирање, Научно дело Београд, 1980.
  5. К. Сечи: Грешке при фундирању, Грађевинска књига Београд, 1975.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, графички радови, интернет, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 3
Вежбе: 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Семинари
20
Завршни испит
Поена
Писмени испит
25
Усмени испит
45
Scroll to Top