”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Основе бетонских конструкција

Основе бетонских конструкција

Предавања и вежбе: Доц. Смиља Бурсаћ

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Отпорност материјала 1 и 2, Статика конструкција 1

Циљ предмета

Кроз овај предмет студенти се упознају са основним и повременим оптерећењима конструкција, основама прорачуна линијских и површинских елемената у бетонским конструкцијама према теорији граничне носивости и каракетистикама материјала од кога се справља бетон.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Увод у предмет. Историјат примене бетона и армираног бетона (АБ) у конструктерству. Материјали: агрегат, цемент, вода, бетон, челик за армирање.
2. недеља
Оптерећења и дејства на конструкције. Статички прорачун.
3. недеља
Заједнички рад бетона и челика. Улога арматуре у АБ пресеку. Заштитни слој бетона. Правила за армирање.
4. недеља
Прорачун према граничном стању носивости. Коефицијенти сигурности за комбинована дејства и оптерећења. Линеарна теорија са ограниченом прерасподелом.
5. недеља
Прорачун АБ пресека према граничном стању носивости. Напонски и деформацијски дијаграми бетона и челика. Напонско деформацијске области. Напонске фазе при савијању АБ носача.
6. недеља
Прорачун граничне носивости правоугаоних АБ пресека код АБ савијених линијских елемената за утицаје момената савијања и нормалних сила. Прорачун линијских АБ елемената правоугаоног пресека за утицаје момената савијања без нормалне силе. Чисто савијање.
7. недеља
Прорачун савијених линијских АБ елемената правоугаоног пресека са нормалном силом. Велики ексцентрицитет.
8. недеља
Двоструко армирање савијених АБ елем. и њихових пресека са и без нормалне силе.
9. недеља
Сидрење арматуре. Настављање арматуре. Вођење подужне арматуре.
10. недеља
Прорачун граничне носивости Т пресека савијених линијских АБ елемената – 1. део.
11. недеља
Прорачун граничне носивости Т пресека савијених линијских АБ елемената – 2. део.
12. недеља
Главни напони затезања. Прорачун АБ елемената и њихових пресека за граничне утицаје трансверзалних сила и граничне утицаје момената торзије.
13. недеља
Главни напони затезања. Прорачун АБ елемената и њихових пресека за комбиноване граничне утицаје трансверзалних сила и момената торзије.
14. недеља
Центрично оптерећени линијски АБ елементи без извијања. Прорачун и армирање.
15. недеља
Центрично и ексцентрично затегнити линијски АБ елементи. Прорачун и армирање.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Група аутора: Приручник за примену ПБАБ ’87., ЈУДИМК, Београд, 1989.
  2. Д. Најдановић: Бетонске конструкције, Гроскњига, Београд, 1995.
  3. Ж. Радосављевић: Армирани бетон 2, Грађевинска књига, Београд, 1988.
  4. Ж. Радосављевић, Д. Бајић: Армирани бетон 3, Грађевинска књига, Београд, 1988.
  5. А. Стефановић Илић: Основи бетонских конструкција, Завод за уџбенике, Београд, 2010.
  6. И. Томичић: Бетонске конструкције, Школска књига, Загреб, 1988.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, семинарски рад, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 3
Вежбе: 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми, семинарски
20
Завршни испит
Поена
Писмени испит
35
Усмени испит
35
Scroll to Top