”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Одржавање, заштита и санација конструкција

Одржавање, заштита и санација конструкција

Предавања и вежбе: Проф. Даница Ј. Голеш

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

Циљ предмета

Дијагностицирање стања и статичко конструктивна анализа као основа за исправну санацију, одржавање и заштиту конструкција. Поступци санације, одржавања и заштите.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Интеракција ”окружење-конструкција”. Фактори деградације конструкција. Корозија челика, бетона,каблова за преднапрезање, хемијска оштећења, физичко-механичка оштећења, оштећења од пожара и температуре.
2. недеља
Значај базне пројектне, извођачке и друге техничке документације. Анализа статичко конструктивног система, функције и упоређивање пројектованог и изведеног стања.
3. недеља
Прегледи објеката (контролни, редовни, ванредни, специјални прегледи и недеструктивна испитивања. Узроци оштећења конструкција (промена статичког система током експлоатације, промена намене, преоптерећење, замор, слегање тла, земљотрес, пожар, ратна дејства, експлозиоје, удар, и сл.)
4. недеља
Трајност материјала и конструкција. Облици оштећења зиданих, дрвених, бетонских (класичних и преднапрегнутих), металних и спрегнутих конструкција и детекција узрока њиховог настајања. (I део).
5. недеља
Облици оштећења конструкција (II део).
6. недеља
Облици оштећења конструкција (III део).
7. недеља
Оштећења неносивих елемената (фасадне облоге, столарија, браварија, подови, плафони, димњаци, водовод и канализација, вентилације и друге инсталације).
8. недеља
Дефиниција и успостављање реалног рачунског модела за неоштећену или оштећену конструкцију на коме се врши статички, динамички и/или сеизмички прорачун.
9. недеља
Резидуално напонско стање. Анализа лимитних стања конструкција.
10. недеља
Поступци ојачања, санација, адаптација, ревитализација и реконструкција. Индустријски објекти, стамбени објекти, мостови, антенски и стубови, спортске хале, кранови, кранске стазе, пословни објекти, темељи… Примери (I део).
11. недеља
Примери (II део).
12. недеља
Примери (III део).
13. недеља
Посета неком значајнијем објекту на коме је извршена санација или су у току радови на санацији.
14. недеља
Трендови развоја у области заштите материјала и конструкција.
15. недеља
Стратегија одржавања зграда, мостова, индустријских, пољопривердних и других грађевинских објеката.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. М.Мркоњић, Љ.Влајић: Мостови, Трећи миленијум‚ Београд, 2003.
  2. Љ. Влајић, В.Алендер, В. Матовић: Технологија реконструкције ТВ и филмског студија факултета драмских уметности у Београду, Зборник радова Грађевинског факултета Суботица , 1997.
  3. Љ. Јевтовић, Љ. Влајић, Љ. Аџемовић: Утврђивање узрока рушења пасивног – торња –Мали Вукан‚ Симпозијум ЈДГК – Дубровник, Књига Т, 1987.
  4. Р. Фолић: Трајност, процена стања, санације и појачавање бетонских конструкција, ДГКМ, Охрид 1991.
  5. Љ. Влајић, И. Миличић, М. Романић: Дијагностика и санација пожаром оштећеног главног кровног носача ХТВ, Сартид‚ X Конгрес ЈДГК, Врњачка бања, 1999г.
  6. Ж. Перишић, Љ. Влајић: Оштећења мостова у СР Југославији услед НАТО бомбардовања 1999г., Симп. ЈДГК-Врњачка бања 1999.
  7. Љ. Влајић, С. Грковић, М. Романић: Санација, реконструкција, адаптација и доградња конструкције пословног центра, УШЋЕ‚ на Новом Београду, Зборник радова Грађевинског факултета Суботица, 2004.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, семинар, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Семинарски рад
20
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30
Усмени испит
40
Scroll to Top