”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Одабрана поглавља из механике флуида

Одабрана поглавља из механике флуида

Предавања и вежбе: Проф. Мирјана Хoрват, Проф. Золтан Хорват

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема.

Циљ предмета

Продубљивање теоријских основа Механике флуида, увод у изучавање практичних проблема.

Исход предмета

Студент стиче продубљено знање теоријских основа Механике флуида, као основу за формулисање решења практичних проблема из хидротехничке праксе.

Садржај предмета

Теоријска настава

Основни појмови

 • Брзина, трајекторија (струјница, емисиона линија), материјални извод, убрзање.
 • Протицај, елементарни и укупни, површинско и запреминско интеграљење.
 • Брзине деформација, дилатације и клизања, сферни и девијаторски део.
 • Напони, површинске силе.
 • Подела напона на сферни и девијаторски део, идеални флуид.
 • Моторни и деформациони рад површинских сила.
 • Запреминске силе.

Основне једначине

 • Општи принципи одржања – Reynolds-ова транспортна теорема.
 • Једначина одржања масе – једначина континуитета.
 • Једначина одржања количине кретања – динамичка једначина.
 • Једначина одржања енергије.
 • Решења динамичке једначине за једноставне задатке идеалног нестишљивог флуида.

Везе између напона и деформација – Navier-Stokes-ове једначине
О турбуленцији

 • Ламинарно и турбулентно струјање, опис турбулентног струјања.
 • Осредњавање утицаја и раздвајање струјања, утицај флуктуација на главно струјање.
 • Једначине прилагођене турбулентном струјању.

Практична настава

Практична настава по свом садржају прати теоријску наставу.

Литература

 1. Г. Хајдин: Механика флуида, књига прва, основе, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2002.
 2. I. G. Currie: Fundamenal Mechanics of Fluids, 2nd ed., McGraw Hill, Inc. 1993.
 3. C. S. Yih: Fluid Mechanics, Corrected edition, 3530 West River Press, West Huron River Drive, Ann Arbor, Michigan 48103, U.S.A., 1979
 4. F. M. White: Viscous Fluid Flow, McGraw-Hill, Inc. 1974.

Методе извођења наставе

Предавање, вежбе, консултације.
(Током сместра ће се континуално задавати задаци са роком израде од једне до две недеље. Захтеваће се да се сваки задатак заврши у задатом року. Сваки задатак ће бити прегледан, оцењен и, по потреби, пропраћен коментарима и препорукама наставника).

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2
Практична настава: 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Рад током семестра – вежбе
50
Завршни испит
Поена
Писмени испит
50
Scroll to Top