”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Одабрана поглавља из катастра непокретности

Одабрана поглавља из катастра непокретности

Предавања: Проф. Милан Н. Трифковић
Вежбе: Доц. Јелена Таталовић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Кроз овај предмет студенти се упознају са законским мерама донесеним после другог светског рата, а које су утицале на облик садашњег катастра као и правце развоја модерног катастра.

Исход предмета

Стицање теоријских и практичних знања у развоју катастарског модела података и практичној примени система катастра непокретности и водова.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Правни институти у катастру.
2. недеља
Аграрна реформа.
3. недеља
Секвестрација, колонизација.
4. недеља
Национализација.
5. недеља
Експропријација.
6. недеља
Арондација.
7. недеља
I колоквијум.
8. недеља
Вештачења и супервештачења.
9. недеља
Узурпација.
10. недеља
Улога геодезије код реализације просторних и урбанистичких планова.
11. недеља
Стари премер, одржавање старог премера у катастру.
12. недеља
3Д катастар.
13. недеља
Тренд развоја модерног катастра.
14. недеља
Катастар и национална инфраструктура геопросторних података.
15. недеља
II колоквијум.

Практична настава:

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. М. Трифковић, Г. Маринковић: Одабрана поглавља из катастра непокретности, Нови Сад, 2017.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
30
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30
Усмени испит
30
Scroll to Top