”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Одабрана поглавља из геодетске метрологије

Одабрана поглавља из геодетске метрологије

Предавања и вежбе: Проф. Синиша Т. Делчев

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Овладавње теоријом и практичним задацима геодетског управљања квалитетом, задацима законске метрологије и метролошким стандардима.

Исход предмета

Студенти су упознати са задацима законске геодетске метрологије, метролошким стандардима и системом квалитета у геодеткој метрологији. Оспособљени су да могу самостално пратити и примењивати систем геодетског управљања квалитетом у свом будућем раду.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Значај метрологије.
2. недеља
Законска метрологија.
3. недеља
Метролошка следивост.
4. недеља
Стандардизација и “quality management systems (QS)” у геодетској метрологији.
5. недеља
Државни ауторитети и супервизори за област метрологије.
6. недеља
Метрологија и мерења, грешке и мерна несигурност.
7. недеља
Консултације у вези израде семинарског рада.
8. недеља
Метрологија и мерења, грешке и мерна несигурност.
9. недеља
Основни услови за квалитет мерења.
10. недеља
Метролошки стандарди и структура метролошких активности за следеће области: дужине, углови, позиционирање, гравиметрија.
11. недеља
Метролошки стандарди и структура метролошких активности за следеће области: дужине, углови, позиционирање, гравиметрија.
12. недеља
Метролошки стандарди и структура метролошких активности за следеће области: дужине, углови, позиционирање, гравиметрија.
13. недеља
Калибрација и сертификат калибрације.
14. недеља
Консултације у вези израде семинарског рада.
15. недеља
Одбрана семинарског рада.

Практична настава

Семинарски рад из једне од следећих области:
1. Метролошко обезбеђење мерења дужина.
2. Метролошко обезбеђење мерења угла.
3. Метролошко обезбеђење одређивања вектора применом ГПС технологије.
4. Метролошко обезбеђење мерења убрзања силе земљине теже.

Литература

  1. С. Делчев: Геодетска метрологија, Академска мисао, Београд, 2016.
  2. Закон о метрологији; Стандарди;

Методе извођења наставе

Настава се изводи кроз предавања током којих се студенти упознају са задацима геодетског управљања квалитетом, законском метрологијом и метролошким стандардима. Предавања су праћена израдом семинарског рада где студенти самосталним радом, теоријским и практичним, примењују стечена знања из области законске метрологије.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
Практична настава
25
Семинарски рад
25
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
50
Scroll to Top