”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Одабрана поглавља динамике конструкција и сеизмичког инжењерства

Одабрана поглавља динамике конструкција и сеизмичког инжењерства

Предавања: Проф. Александар Д. Прокић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Докторске академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема

Циљ предмета

Оспособљавање студената за самостални научно-истраживачки рад у подручју сеизмичког инжињерства као и за решавање сложених сеизмичких проблема грађевинских конструкција.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

 • Динамика дискретних система
 • Поступци интеграције диференцијалних једначина
 • Спектри одговора
 • Дуктилност и носивост
 • Методе прорачуна објеката у високоградњи
  • Метода еквивалентног статичког оптерећења
  • Метода спектралне анализе
  • Директна динамичка метода
  • Pushoover Analysis
  • Capacity Spectrum Method
 • Основна упутства за пројектовање сеизмички отпорних зграда према Еуроцоде 8

Практична настава

Прати ток теоријске наставе.

Литература

 1. М. Ђурић, Стабилност и динамика конструкција, Грађевински факултет, Београд, 1973.
 2. С. Брчић, Динамика дискретних система, Студенски културни центар, Београд, 1998.
 3. Б. Ћорић, С. Ранковић, Р. Салатић, Динамика конструкција, Универзитет у Београду, 1998.
 4. М. Храсница, Сеизмичка анализа зграда, Грађевински факултет у Сарајеву, 2005.
 5. Б. Павичевић, Асеизмичко пројектовање и управљање земљотресним ризиком, Универзитет Црне Горе, 2000.
 6. A. K. Chopra, Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering, 2nd Edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 2001.

Методе извођења наставе

Менторски облик наставе остварује се кроз предавања и консултација током израде семинарског рада кандидата.

Број часова активне наставе

Број часова активне наставе: 5
Предавања: 2
Студијски истраживачки рад : 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Рад током семестра (израда задатака, израда и одбрана семестралних пројеката):
максимално 50 (минимално 27.5 за позитиван успех)
Завршни испит (писмени и/или усмени):
максимално 50 (минимално 27.5 за позитиван успех)
Scroll to Top