”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Нелинеарна теорија еластичности

Нелинеарна теорија еластичности

Предавања: Проф. Александар Д. Прокић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Докторске академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема

Циљ предмета

Нелинеарна теорија еластичности као део механике који проучава деформабилна тела представља надоградњу оног градива који су студенти слушали у оквиру предмета Отпорност материјала на Основним дипломским студијама. Студенти се оспособљавају за почетак самосталног назчно-истраживачког рада из области нелинеарне механике континуума.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

 • Вектори и тензори:
  • базични и реципрочни базични вектори,
  • контраваријантне и коваријантне компоненте вектора,
  • криволинијске координате,
  • метрички тензор,
  • изводи базних вектора,
  • коваријантни извод,
  • Christoffel-ovi симболи
 • Деформације
 • Напони
 • Услови равнотеже
 • Конститутивне једначине
 • Линеарна теорија еластичности

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

 1. M. Sekulović: Nelinearna teorija elastičnosti, Gradjevinski fakultet, Beograd, 1975.
 2. J. Jarić: Mehanika Kontinuuma, Građevinska knjiga, Beograd, 1988.
 3. A. C. Eringen: Nonlinear theory of continuous media. Mc Graw-Hill, 1962.
 4. U. C. Fung: Foundations of solid mechanics, Prentice-Hall, 1965.
 5. A. E. Green, W. Zerna: Theoretichal elasticity, Oxford University Press, New York, 1968.
 6. C. Truesdell: The nonlinear field theories of mechanics, Springer-Verlag 1965.

Методе извођења наставе

Менторски облик наставе остварује се кроз предавања и консултација током израде семинарског рада кандидата.

Број часова активне наставе

Број часова активне наставе: 5
Предавања: 2
Студијски истраживачки рад : 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Рад током семестра (израда задатака, израда и одбрана семестралних пројеката):
– максимално 50 (минимално 27.5 за позитиван успех)
Завршни испит (писмени и/или усмени):
– максимално 50 (минимално 27.5 за позитиван успех)

Предиспитне обавезе
Поена
Рад током семестра (израда задатака, израда и одбрана семестралних пројеката):
максимално 50 (минимално 27.5 за позитиван успех)
Завршни испит (писмени и/или усмени):
максимално 50 (минимално 27.5 за позитиван успех)
Scroll to Top